Emigrant, który chce się ożenić, nie musi w tym celu wracać do kraju. Ślubu może udzielić mu konsul. Małżeństwo z cudzoziemcem można zawrzeć również w Polsce przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wówczas, gdy narzeczeni mają obywatelstwo polskie. Przyjmuje też oświadczenie o nazwisku małżonków i ich dzieci. Natomiast przebywający za granicą Polak może wziąć ślub z cudzoziemcem przed organem powołanym do tego w państwie pobytu. Przedtem jednak powinien uzyskać zaświadczenie od konsula o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Także w kraju