Osoba, która wyjechała do pracy za granicę i otrzymała w Polsce spadek, może załatwić wszystkie związane z nim sprawy bez konieczności powrotu do kraju.
Emigrant, który otrzymał w Polsce spadek, może załatwić sprawy związane z przyjęciem go (albo odrzuceniem w razie dużego zadłużenia), a także w sądzie stwierdzenie nabycia go oraz podzielenia bez potrzeby przyjazdu do kraju. Nie musi również wracać po to, aby po objęciu spadku sprzedać odziedziczoną nieruchomość.
Niektóre sprawy związane z objęciem spadku emigrant może załatwić, nawet nie udzielając pełnomocnictwa krewnym pozostawionym w kraju.

Konieczne oświadczenie

Aby objąć spadek pozostawiony w kraju, należy wykonać następujące czynności: złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tzw. prostym albo z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. Może złożyć wniosek w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku, a w razie potrzeby również o dział spadku.
Oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku składa się w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się, że został powołany do dziedziczenia. Przyjęcie proste polega na tym, że spadkobierca odpowiada bez ograniczeń za długi spadkowe. Natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Spadkobierca, który w ciągu tych sześciu miesięcy nie złożył żadnego oświadczenia, odpowiada bez ograniczeń za długi spadkowe. Gdyby więc wysokość zadłużenia przekraczała wartość masy spadkowej, to najbardziej korzystne dla spadkobiercy byłoby odrzucenie spadku.

Udzielenie pełnomocnictwa

Aby złożyć w sądzie rejonowym lub przed notariuszem oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, emigrant nie musi przyjeżdżać do kraju. Wystarczy, że osobie przebywającej w kraju udzieli on pełnomocnictwa do złożenia w jego imieniu oświadczenia. Pod rygorem nieważności pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, a złożony na nim podpis - urzędowo poświadczony przez konsula w tym państwie, w którym przebywa emigrant. Pełnomocnictwo udzielone bez takiego urzędowego świadczenia podpisu nie będzie ważne.
Natomiast żadne pełnomocnictwo nie jest potrzebne do tego, aby w sądzie odbyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Najczęściej oprócz osoby przebywającej za granicą są jeszcze inni spadkobiercy. Wtedy każdy z nich może złożyć w sądzie rejonowym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Pozostali spadkobiercy, w tym również emigrant, zostaną w nim wskazani jako uczestnicy postępowania. Uczestnik postępowania nie musi być obecny w sądzie, gdy będzie on rozpoznawał wniosek. Wystarczy, że o terminie rozprawy w sądzie zostanie powiadomiony prawidłowo.
Dlatego spadkobierca, składając w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i wyszczególniając w nim wszystkich uczestników postępowania, powinien podać dokładny adres emigranta za granicą. Powinien to być adres, pod którym emigrant odbierze korespondencję z sądu, a nie np. adres w kraju, pod którym już dawno nie mieszka, więc pismo wróci do sądu z adnotacją: adresat nieznany.
Sąd wysyła zawiadomienie o terminie rozprawy z tzw. zwrotnym poświadczeniem odbioru. Wystarczy, że to poświadczenie wróci do sądu jeszcze przed rozprawą i zostanie dołączone do akt. Oznaczać to będzie, że przebywający za granicą uczestnik postępowania został o rozprawie w sposób właściwy powiadomiony. Natomiast skoro jego obecność nie jest obowiązkowa, to nie musi przyjeżdżać do kraju specjalnie po to, aby w niej uczestniczyć.
EMIGRANT JEDYNYM SPAKDOBIERCĄ
Gdyby emigrant był jedynym spadkobiercą zmarłego, wtedy wniosek o stwierdzenie spadku może złożyć każda osoba, nawet obca, która ma w tym interes prawny. Na przykład może to być przyszły nabywca nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Spadkobierca przebywający za granicą będzie wówczas występował w sprawie w charakterze uczestnika postępowania i nie musi być obecny na rozprawie.

Podział spadku

Natomiast odziedziczony spadek spadkobiercy mogą podzielić u notariusza albo w sądzie. Pozasądowy dział spadku polega na zawarciu umowy między wszystkimi spadkobiercami. Jeżeli emigrant nie chce osobiście uczestniczyć w zawarciu tej umowy, może udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie go reprezentowała.
W sporządzeniu pełnomocnictwa pomoże mu konsul, ponieważ wymogi, jakie musi spełniać ten dokument, zależą od tego, czy w skład spadku wchodzi nieruchomość.
Emigrant może również sprzedać odziedziczoną nieruchomość, działając przez pełnomocnika. W tym celu musi mu udzielić pełnomocnictwa ze wskazaniem do zawarcia umowy sprzedaży. W celu sporządzenia pełnomocnictwa musi udać się do polskiego konsulatu w tym kraju, gdzie przebywa.