Osoba, która wyjechała do pracy za granicę i otrzymała w Polsce spadek, może załatwić wszystkie związane z nim sprawy bez konieczności powrotu do kraju.
Emigrant, który otrzymał w Polsce spadek, może załatwić sprawy związane z przyjęciem go (albo odrzuceniem w razie dużego zadłużenia), a także w sądzie stwierdzenie nabycia go oraz podzielenia bez potrzeby przyjazdu do kraju. Nie musi również wracać po to, aby po objęciu spadku sprzedać odziedziczoną nieruchomość.
Niektóre sprawy związane z objęciem spadku emigrant może załatwić, nawet nie udzielając pełnomocnictwa krewnym pozostawionym w kraju.