W 6. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer przede wszystkim liczyły się innowacyjność, kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych oraz wiedza, najlepiej pogłębiana w ramach pracy naukowej. Szczególnie cenne były przedstawione rekomendacje i opinie przełożonych, współpracowników czy klientów oraz skala zaangażowania pro bono. No i istotny był wiek – góra 35 lat.

Ponownie zastosowaliśmy sprawdzoną w poprzednich latach procedurę wyłuskiwania najbardziej imponujących kandydatur. Każdy juror, po wnikliwej analizie wszystkich zgłoszeń, przedstawił nazwiska osób, które wedle jego subiektywnej opinii powinny się znaleźć w trzydziestce „najlepszych z najlepszych”. Młodzi prawnicy z największą liczbą wskazań byli naturalnymi pretendentami do laurów. Kapituła miała jednak w tym roku trudniejsze niż w poprzednich latach zadanie, bo w efekcie zmiany regulaminu musiała w drodze głosowania wybrać grono nominowanych, by następnie z niego wyłonić złotą dziesiątkę nagrodzonych. Miała też prawo przyznać do pięciu nagród specjalnych (bez narzuconych z góry kategorii, panowała tu pełna dowolność), z którego nie omieszkała skorzystać. Nie obyło się więc bez tradycyjnej już burzliwej dyskusji. Na tyle burzliwej, że tym razem potrzebne były aż dwa trwające po kilka godzin posiedzenia.

W kapitule w 2017 r. zasiedli: Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej (jako przewodniczący gremium), Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, Agnieszka Tałasiewicz, partner zarządzający w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy sp.k., Ewelina Skocz, prezes zarządu BC Systems, Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (podczas posiedzeń reprezentowany przez mec. Anisę Gnacikowską), Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (podczas posiedzenia reprezentowany przez wiceprezesa rady Zbigniewa Tura), Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, i Marcin Radwan-Röhrenschef, członek władz Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych.

OTO ZWYCIĘZCY

1. KAROLINA KUSZLEWICZ

Karolina Kuszlewicz, 32 lata, adwokat prowadząca indywidualną praktykę adwokacką / Dziennik Gazeta Prawna
Przestępstwa wobec zwierząt wpisują się w szerszy problem przemocy w ogóle. Dlatego tak ważna jest niezgoda na przemoc oraz wrażliwość otoczenia na ofiary” – pisze na swoim blogu „W imieniu zwierząt i przyrody. Głosem adwokata” mec. Karolina Kuszlewicz, uzasadniając niejako swoje zaangażowanie w problemy prawnej ochrony zwierząt. A że jest to dziedzina szczególnie jej bliska, mogliśmy się przekonać, nie tylko śledząc aktywność pani mecenas w mediach społecznościowych, lecz także w jej działalności jak najbardziej praktycznej. To Karolina Kuszlewicz, kiedy jeszcze podczas aplikacji adwokackiej została zatrudniona w Kancelarii Sejmu RP, w trakcie prac legislacyjnych jako pierwsza zwróciła uwagę na dramatyczną zmianę ustawy o ochronie zwierząt, która otwierała drogę do transportu ryb bez wody. To dzięki jej uporowi i umiejętnościom zawodowym doszło do orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie dobrostanu ryb (wyrok z 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II KK 281/16). SN uznał w nim, że rybom należy się taka sama ochrona prawna jak każdemu kręgowcowi (a że wciąż pokutuje opinia, że ryby nie czują bólu, było to orzeczenie przełomowe). Sprawa znęcania się nad zwierzętami prowadzona przez panią mecenas w imieniu fundacji Noga w Łapę była wcześniej dwukrotnie umarzana.
Mecenas Kuszlewicz z organizacjami prozwierzęcymi współpracuje pro bono, ze swojej pasji potrafiła jednak uczynić także źródło utrzymania. Jej założona w 2014 r. kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących szeroko pojętej ekologii i zrównoważonego rozwoju. Poza prawami zwierząt szczególnym obszarem zainteresowania pani mecenas jest prawo kolejowe – jako że kolej jest dziś najmniej szkodliwym dla środowiska środkiem transportu. Mecenas podejmuje się obsługi prawnej i doradztwa dla podmiotów gospodarczych (jest także współautorką książki „Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach”).
„Pomimo młodego wieku jest doświadczonym i cenionym praktykiem” – napisał w rekomendacji prof. Maciej Gutowski.
Ukończyła WPiA Uczelni Łazarskiego w 2009 r. Jest członkinią Komisji Legislacyjnej i Zespołu ds. Kobiet przy NRA. Prowadziła szkolenia na UMCS w Lublinie i zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Adwokaci na Woodstocku”.

2. MICHAŁ RAMS

Najbliższa jest mu problematyka szeroko rozumianego prawa karnego i już dziś jest zaliczany do wyróżniających się adwokatów karnistów młodego pokolenia.
Od dwóch lat jest młodszym partnerem w kancelarii Kardas & Kardas, od pewnego czasu pełni funkcję zarządzającego kancelarią, w szczególności zaś zajmuje się wdrażaniem nowych technologii informatycznych w celu gromadzenia i przetwarzania informacji prawnych. Ma rzadko spotykaną umiejętność wykorzystywania skomplikowanych konstrukcji teoretycznych i dogmatycznych w praktyce. Posiada także, co zaakcentował prof. Piotr Kardas, cechy znakomitego prawnika sądowego. Na swoim koncie ma zresztą wygrane głośne procesy, w tym doprowadzenie do prawomocnego uniewinnienia funkcjonariusza publicznego, któremu zarzucono popełnienie kilku przestępstw korupcyjnych (przy ponad 100 świadkach oskarżenia i początkowo niekorzystnej opinii biegłego).
Klienci cenią go za fachowość, ale także za to, że jest dla nich dostępny praktycznie przez całą dobę, a swoją wiedzę potrafi przekazać w sposób zrozumiały dla laika. „Taka umiejętność umożliwia równorzędną dyskusję i wspólne wypracowywanie koncepcji na prowadzenie sprawy, tym bardziej na styku biznesu i prawa” – zaznaczył jeden z klientów w swojej rekomendacji. Powyższa opinia nie dziwi – zważywszy na fakt, że mec. Rams w 2011 r. zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla aplikantów adwokackich.
Jest absolwentem prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Zaktualizowana wersja jego rozprawy doktorskiej ukazała się w formie monografii „Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej”. „Jest to w zasadzie pierwsze opracowanie na rynku prawniczym, w którym w kompleksowy sposób przeanalizowano tę dość skomplikowaną i niezbadaną jeszcze do końca problematykę” – ocenił prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.
Jeszcze jako doktorant mec. Rams w ramach współpracy z Katedrą Prawa Karnego UJ prowadził ćwiczenia z zakresu prawa karnego materialnego. Z kolei w tym roku akademickim rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3. MACIEJ KIEŁBUS

Specjalizuje się w prawie samorządowym, a co za tym idzie w obsłudze podmiotów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych. Z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners współpracuje od 2003 r., od połowy 2015 r. jako partner współkierujący działem prawa administracyjnego. Jest jednym z autorów koncepcji wyraźnego wyeksponowania w działaniach kancelarii dwóch grup klientów: biznesowych i samorządowych. Jako ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego reprezentował ich stanowiska w procesie legislacyjnym dotyczącym m.in. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie selektywnej zbiórki odpadów. Między innymi dlatego „potrafi przewidzieć skutki projektowanych zmian prawnych dla naszej spółki” – napisał w rekomendacji prezes jednej z komunalnych spółek współpracujący z mec. Kiełbusem. Prawnik prowadzi też szkolenia dla urzędników lokalnej administracji.
Ukończył prawo na WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (pracę magisterską pisał pod kierunkiem prof. Romana Hausera, byłego prezesa NSA). Z kolei obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą związków międzygminnych w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

4. ADRIAN LATOSZEK

Praktykuje w dziedzinie prawa nowych technologii, usług i innowacji płatniczych, w szczególności w obszarze związanym z dyrektywą PSD2 oraz regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Z CMS Cameron McKenna jest związany od 2014 r., to on zapoczątkował rozwój praktyki usług i innowacji płatniczych. Obecnie w kancelarii zajmuje stanowisko associate. Odegrał kluczową rolę w doradztwie w ramach najbardziej innowacyjnych projektów na rynku usług płatniczych, w tym m.in. we wdrożeniu schematu przyspieszonych płatności w 28 jurysdykcjach dla jednego z największych międzynarodowych koncernów.
Wykorzystując nowoczesne technologie, pracuje w oparciu o elektroniczne kwestionariusze i aplikacje, a także dociera do potencjalnych klientów, organizując webinary, przygotowując elektroniczne alerty prawne i współtworząc portal informacji prawnej online LawNow. „Jest jednym z najzdolniejszym młodych prawników, z jakimi miałem okazję pracować” – napisał w swojej rekomendacji dr Adam Stopyra, counsel w CMS Cameron McKenna.
Mecenas Latoszek ukończył WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach działalności pro bono wspiera lokalną społeczność ukraińską w postępowaniach dotyczących zezwoleń na pracę oraz pobyt w Polsce. Prywatnie do niedawna był zapalonym trójboistą, teraz jego pasją stał się triathlon.

5. GRZEGORZ PIZOŃ

Jest wyróżniającym się ekspertem w dziedzinie prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji. Z EY jest związany od pięciu lat (obecnie zajmuje stanowisko starszego prawnika), współpracuje zarówno z samą kancelarią, jak i z Centrum Doradztwa Regulacyjnego w dziale doradztwa podatkowego EY. W ostatnim roku, w uznaniu osiągnięć zawodowych, spędził 3 miesiące na stypendium pracowniczym w brukselskiej kancelarii powiązanej z EY. Od podstaw, wraz z koordynowanym przez siebie zespołem prawników, tworzy specjalistyczną praktykę innowacyjnej energetyki. Realizowane projekty dotyczą m.in. technologii zeroemisyjnych, wykorzystania gazów odpadowych czy elektromobilności.
Odpowiada również za pionierskie projekty z zakresu prawnych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu (czy CSR) oraz gospodarki cyrkularnej.
„Na podkreślenie zasługuje jego umiejętność słuchania i rozumienia opinii oponentów” – przeczytaliśmy w jednej z rekomendacji.
Grzegorz Pizoń ukończył WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium studiował także m.in. na Uniwersytecie w Cambridge.
Obecnie na Akademii Leona Koźmińskiego opracowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa Unii Europejskiej pod kierunkiem prof. Bartłomieja Nowaka. Współpracuje też z Instytutem Allerhanda.

6. STANISŁAW GORDZIAŁKOWSKI

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym szczególnie w postępowaniach podatkowych, międzynarodowych strukturach optymalizacyjnych, transakcjach M&A oraz cenach transferowych. Z kancelarią SK&S współpracuje od ponad sześciu lat, obecnie zajmuje stanowisko starszego prawnika. Wielokrotnie z sukcesem reprezentował klientów przed sądami administracyjnymi (w tym NSA) i powszechnymi, a także w postępowaniach podatkowych lub kontrolnych. Jego „interdyscyplinarność potwierdza uzyskanie w 2017 r. korzystnego wyroku przed sądem powszechnym w precedensowej sprawie, w której ZUS przekwalifikował ponad 100 umów cywilnoprawnych na umowy o pracę” – napisał w rekomendacji mec. Sławomir Łuczak – partner działu prawa podatkowego SK&S. Mecenas Gordziałkowski uzyskał też precedensowy wyrok sądu administracyjnego potwierdzający, że odsetki z tzw. kredytu kupieckiego nie podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji. Obecnie prowadzi jedno z największych w kraju postępowań związanych z tzw. karuzelami VAT.
Jest absolwentem prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet w Orleanie. Na Uczelni Łazarskiego wykłada prawo podatkowe. Od kilku lat nieodpłatnie doradza Związkowi Dużych Rodzin Trzy Plus. Jego pasją są wyprawy trekkingowe po zakątkach różnych kontynentów.

7. ZOFIA MATYJA

Niemal od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Z kancelarią SPCG jest związana od 10 lat. Pracę jako paralegal rozpoczynała jeszcze jako studentka 3. roku prawa, dziś zajmuje stanowisko associate. I to często w jej ręce trafiają sprawy o charakterze precedensowym. „Ma szczególną zdolność określania właściwej strategii procesowej, którą następnie konsekwentnie realizuje” – zaznaczył w swojej opinii prof. Tomasz Gizbert-Studnicki.
Na szczególne podkreślenie zasługuje jej bardzo aktywny i w dużej mierze samodzielny udział w postępowaniach dotyczących wypowiedzenia długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych (tzw. zielonych certyfikatów) przez koncerny energetyczne. W sprawach tych kancelaria reprezentuje operatorów farm wiatrowych.
Mecenas Matyja ukończyła prawo na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także współorganizowaną przez UJ Szkołę Prawa Amerykańskiego.
Prywatnie jest miłośniczką kina, literatury i kultury Hiszpanii i Ameryki Południowej. Perfekcyjnie włada językiem hiszpańskim (angielskim oczywiście też). Jest też entuzjastką zdrowego stylu życia i sportu (jej ulubione dyscypliny to bieganie, snowboard i windsurfing).

8. ŁUKASZ ŁYCZKO

Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, bankowym oraz ubezpieczeniowym. Z kancelarią PwC Legal współpracuje od ponad 3 lat. W tym czasie awansował dwukrotnie o dwa stopnie i poprowadził kilkadziesiąt innowacyjnych projektów, które wymagały nie tylko wykształcenia prawniczego, lecz także pogłębionej wiedzy w dziedzinie nowych technologii, robotyki i sztucznej inteligencji. Zajmował się m.in. analizą ryzyk prawnych dotyczących kryptowalut, wdrażaniem współpracy branży bankowej z dostawcami technologii (w tym biometrycznych) czy eliminacją dokumentacji papierowej w banku.
Kierownictwo firmy docenia jego nieszablonowe myślenie, umiejętność projektowania długofalowych rozwiązań i przewidywania trendów. Oraz to, że potrafi czerpać inspiracje z różnych dziedzin. „W oparciu o pomysły Łukasza rozwijane są obecnie w całej sieci PwC projekty oparte na wykorzystaniu i analizach tzw. sztucznej inteligencji oraz algorytmów samouczących” – podkreślił w swojej rekomendacji Jacek Socha, wiceprezes zarządu PwC Polska.
Mecenas Łyczko jest absolwentem prawa na WPiA UJ oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego na Catholic University of America w Waszyngtonie. Jego drugą, obok prawa, pasją są sporty wytrzymałościowe i wspinaczka górska. W zeszłym roku zdobył Elbrus.

9. JAKUB WOŁKOWICZ

W swojej pracy skupia się na arbitrażu krajowym i międzynarodowym oraz na sporach budowlanych. Do zespołu kancelarii White & Case dołączył w 2011 r., obecnie zajmuje stanowisko senior associate. Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w wielomilionowych sporach związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, w tym w szczególności inwestycji prowadzonych w oparciu o wzorce kontraktowe FIDIC. W 2014 r. przez rok pracował w dziale arbitrażu międzynarodowego w paryskim biurze White & Case. Był wówczas członkiem zespołu reprezentującego inwestora w sporze dotyczącym budowy elektrowni jądrowej w Bułgarii (wartość sporu przekraczała miliard euro). To wtedy, dzięki swojej dociekliwości i talentom interpersonalnym, zwrócił na siebie uwagę innych prawników z firmy, w tym wielu partnerów. W ubiegłym roku został wybrany do globalnego zespołu Tech Task Force, odpowiedzialnego za wdrażanie i nadzór nowych technologii w działach postępowań spornych wszystkich biur White & Case. W ramach tego gremium na bieżąco współpracuje z ok. 20 przedstawicielami większości oddziałów kancelarii.
„Bardzo doceniam jego błyskotliwość i umiejętność szerokiego patrzenia na sprawy. Do końca wierzy w wygraną nawet w najtrudniejszych sprawach” – napisał w swojej rekomendacji mec. Michał Subocz – partner kierujący praktyką rozwiązywania sporów w kancelarii White & Case.
„Ma doskonałe umiejętności komunikacyjne, nie używa zagmatwanego żargonu prawniczego i potrafi przeprowadzić nas przez wszystkie niuanse, kierując się naszym najlepszym interesem biznesowym. W naturalny sposób balansuje ilość informacji – choć nie potrzebujemy znać każdego szczegółu, to jednak zawsze jesteśmy na bieżąco” – podkreślił z kolei w swojej opinii jeden z klientów.
Mecenas Wołkowicz ukończył WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracę zawodową łączy z nauką na angielskiej uczelni Queen Mary University of London, na której we wrześniu rozpoczął 2-letnie studia podyplomowe LLM z zakresu arbitrażu międzynarodowego. Planuje przygotować pracę dotyczącą arbitrażu inwestycyjnego pod nadzorem prof. Maxi Scherer.

10. KRZYSZTOF RIEDL

Prawo lotnicze, prawo ochrony danych osobowych, prawo cywilne, arbitraż, postępowanie administracyjne, prawo konstytucyjne – to obszary zainteresowania mec. Riedla. Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczął w 2015 r. jako laureat nagrody tej firmy dla absolwentów WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Dziś zajmuje stanowisko associate. „Wykazuje się wiedzą niecodzienną u tak młodego prawnika, umiejętnością szybkiego dostrzeżenia kluczowych zagadnień i wyjątkowymi zdolnościami analitycznymi oraz talentem do pracy z klientem” – napisała w rekomendacji mec. Justyna Szpara, partner zarządzający kancelarii (i, co warto przypomnieć, zwyciężczyni 1. edycji konkursu Rising Stars).
Z kolei mec. Maciej Łaszczuk zwrócił uwagę na zmysł organizacyjny mec. Riedla. To dzięki niemu ów młody prawnik z powodzeniem łączy pracę w kancelarii z aplikacją radcowską, stacjonarnymi studiami doktoranckimi na UW, a także zaangażowaniem w projekt badawczy Instytutu Nauk Prawnych PAN. Od kilku lat pro bono współpracuje też z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS, wykorzystując nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania na potrzeby edukacji prawnej społeczeństwa i monitorowania działania władz. Jakby tego było mało, jest też instruktorem windsurfingu i amatorsko kręci i montuje filmy.