Gminy będą miały rok na zmianę komunistycznych nazw m.in. szpitali i szkół, a także usunięcie tablic pamiątkowych. Tak wynika z nowelizacji z 22 czerwca 2017 r. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (Dz.U. poz. 1389), która wejdzie w życie w sobotę.Już obecnie obowiązuje zakaz propagowania komunizmu przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, m.in. dróg, ulic, mostów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące ustrój totalitarny.
Poza oddziaływaniem ustawy pozostały jednak nazwy m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury, nazwy osiedli oraz pomniki. Nowelizacja obejmie je swoim zakresem. Niedopuszczalne stanie się też wznoszenie pomników propagujących ustrój totalitarny. Pojęcie „pomniki” ma obejmować także: kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Zgodnie z nowelą koszty usunięcia monumentu poniesie właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której się on znajduje. Wydatki zwróci mu jednak Skarb Państwa, jeżeli nie uczestniczył on w procedurze jego wniesienia.
Ustawa przewiduje wyłączenie od zakazu pomników, które nie są wystawione na widok publiczny, zostały wpisane do rejestru zabytków, znajdują się na terenie cmentarza czy też służą do działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej.
Jeżeli gminy nie podejmą w ciągu roku działań dekomunizacyjnych, wyręczy je wojewoda. Będzie konsultował się w tej sprawie z Instytutem Pamięci Narodowej.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 21 października 2017 r.