Projektowana ustawa, według założeń resortu, ma regulować całość problematyki postępowań w sprawach nieletnich.

"Obecnie projekt Prawa nieletnich znajduje się na etapie prowadzonych w resorcie prac mających na celu końcowe uzgodnienie jego brzmienia" - powiedziała PAP Wioletta Olszewska z wydziału informacji ministerstwa.

Według wstępnych założeń projektu, przedstawionych przez resort, nieletnim w rozumieniu Prawa nieletnich ma być osoba między 10. a 18. rokiem życia.

W Prawie nieletnich ma zostać utrzymana zasada, iż postępowania w sprawie osób nieletnich będą prowadzone przez wyspecjalizowane instytucje. Dlatego, jak zaznacza ministerstwo, ustawa nie będzie miała charakteru "ani karnego, ani cywilnego", tylko będzie odrębną grupą przepisów dotyczącą osób nieletnich.

Założenia przewidują ponadto, że zniesiony ma zostać obecnie obowiązujący podział na postępowania opiekuńczo-wychowawcze i poprawcze. "Procedura ma być jednolita, niezależnie od charakteru sprawy" - uważa resort.

W opracowywanych przepisach jasno mają być zagwarantowane uprawnienia przysługujące osobom nieletnim np. prawo do poszanowania życia osobistego i godności podczas postępowań, prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie oraz zapewnienie procedury odwoławczej.

W porównaniu z dotychczasowymi uregulowaniami rozbudowana i dookreślona ma zostać instytucja mediacji.

W listopadzie ubiegłego roku ogólny projekt założeń opracowywanego Prawa nieletnich przyjął Komitet Rady Ministrów.

Konieczność opracowania Prawa nieletnich wynika m.in. z potrzeby dostosowania polskich przepisów do ratyfikowanych przez nasz kraj konwencji międzynarodowych o prawach dziecka i wprowadzenia rozwiązań, których nie ma w obecnie obowiązującej ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.