Konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy mają charakter trwały i niepodważalny; muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej - głosi uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej.

Treść uchwały, przyjętej przez NRA w sobotę, w poniedziałek przekazało PAP biuro prasowe NRA.

"Naczelna Rada Adwokacka, obserwując działania legislacyjne podejmowane w obecnej kadencji parlamentu RP w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, pragnie podkreślić, że fundamentalne zasady państwa prawnego, w tym zwłaszcza konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny" - stwierdzono w uchwale podpisanej przez prezesa NRA adw. Jacka Trelę.

"Zasady te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej. Demokratyczne państwo prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, może prawidłowo funkcjonować tylko wówczas, gdy poszczególne rodzaje władz wzajemnie się wspierają i uzupełniają oraz jednocześnie pełnią wobec siebie funkcje kontrolne, zaś konstytucyjne zasady stanowią podstawę i punkt odniesienia działania każdej z nich" - podkreśla uchwała.

"Polscy adwokaci z dużym zaniepokojeniem obserwują zmiany ustawodawcze, proponowane i przyjmowane w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. NRA podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe" - głosi uchwała.

Dodano w niej, że - dostrzegając konieczność reformowania sądownictwa - adwokatura od lat zgłaszała konkretne i merytoryczne postulaty zmierzające do poprawienia pozycji obywatela przed sądem. "Reforma sądownictwa wymaga dokonania takich zmian, które zagwarantują obywatelom poprawę realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a zarazem nie doprowadzą do politycznej podległości władzy sądowniczej, a tym samym do zmarginalizowania i osłabienia sądownictwa w Polsce" - podkreślono.

Zwrócono uwagę, że "dotychczas uchwalone i procedowane aktualnie zmiany pozostawiają poza obszarem regulacji tak ważne dla obywatela aspekty, jak poprawienie warunków sądowej realizacji jego praw, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a dodatkowo część z nich stwarza zagrożenie politycznego podporządkowania sądownictwa władzy ustawodawczej i wykonawczej, a w konsekwencji prowadzi do całkowitej utraty społecznego zaufania do sądów".

"NRA podkreśla konieczność powstrzymania się przedstawicieli organów państwa od publicznego delegitymizowania orzeczeń sądowych, w tym zwłaszcza judykatów Sądu Najwyższego. Takie bowiem działanie podważa zaufanie obywateli do całego wymiaru sprawiedliwości, autorytetu władzy sądowniczej i wszystkich pozostałych władz, a w konsekwencji rodzi zagrożenie zanarchizowania życia społecznego i politycznego w kraju" - głosi uchwała.

W oddzielnej uchwale NRA wyraziła zaniepokojenie informacjami o "utrudnianiu osobom zatrzymanym i grupowo przetrzymywanym przez policję w dniu 10 czerwca 2017 r. w Warszawie możliwości skorzystania z kontaktu z obrońcą, a tym samym realizacji przysługującego każdemu obywatelowi konstytucyjnego prawa do obrony".