Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR), Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym.

"Zaproponowane przepisy w znaczący sposób wzmocnią system walki z +praniem brudnych pieniędzy+, przyczynią się ponadto do ograniczenia możliwości finansowania terroryzmu" - czytamy w komunikacie.

W projekcie zaproponowano rozszerzenie katalogu tzw. instytucji obowiązanych, czyli podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym, mających obowiązek rejestracji określonych transakcji oraz powiadamiania o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Do instytucji takich zaliczono wszystkie instytucje finansowe i kredytowe, w tym prowadzące przekazy pieniężne oraz podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg.

Nowe przepisy będą także dotyczyć stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą, realizujących cele statutowe, ale zagrożonych ryzykiem popełnienia przestępstwa z udziałem takich instytucji. Ponadto do instytucji obowiązanych zaliczono przedsiębiorców przyjmujących płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, za niedopełnienie obowiązku rejestracji transakcji oraz niepowiadamianie o nich GIIF, instytucjom obowiązanym będą grozić kary pieniężne nakładane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Jak podało CIR, nowe prawo koncentruje się na zbadaniu tożsamości rzeczywistych beneficjentów dokonywanych transakcji. Dlatego projekt przewiduje, że instytucje obowiązane będą musiały dążyć do identyfikacji i weryfikować dane klientów i podmiotów odnoszących rzeczywiste korzyści z transakcji. Uzyskiwane informacje będą obejmowały także cel oraz charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta.

Zgodnie z projektem, instytucje obowiązane będą musiały prowadzić analizy ryzyka i na podstawie uzyskanych wyników wyznaczać środki dla poszczególnych kategorii klientów. Obowiązek rejestracji transakcji nałożono również na te kategorie instytucji obowiązanych, które nie realizują bezpośrednio transakcji, ale uczestniczą w ich przygotowaniu lub mają wiedzę o ich przeprowadzeniu (pośrednicy nieruchomości, notariusze itp.).

Projekt nowelizacji przewiduje ponadto, że minister finansów będzie miał obowiązek publikacji listy osób, podmiotów i organizacji, m.in. terrorystycznych, jeśli chodzi o monitorowanie i przeciwdziałanie wykorzystaniu np. rachunków instytucji obowiązanych do finansowania terroryzmu.

Powołany ma zostać także Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, mający działać przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. Zadaniem Komitetu będzie m.in. przedstawienie propozycji do zamieszczenia lub usunięcia z listy osób lub organizacji terrorystycznych.