Podmioty zagraniczne nie mają prawa kupować na Łotwie każdej ziemi. Dotyczy to na przykład nieruchomości położonych na terenach przygranicznych.
Cudzoziemiec, który posiada obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej, nie powinien mieć trudności z nabyciem nieruchomości położonych w większości rejonów Łotwy. Wystarczy, że uzyska zezwolenie władzy lokalnej, która sprawdza jedynie, czy sposób wykorzystania zakupionego terenu jest zgodny z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ograniczenia w nabyciu

Ustawodawstwo łotewskie przewiduje jednak kilka ograniczeń dotyczących nabywania ziemi przez obcokrajowców. Stanowi, że obywatele innych państw nie mogą nabywać ziemi, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa lub znajdującej się na wybrzeżu Morza Bałtyckiego oraz Zatoki Ryckiej.
Ponadto obcokrajowiec spotka się z odmową sprzedaży nieruchomości położonej na terenach, na których znajdują się zbiorniki wodne, rezerwaty oraz parki. Prawo zakazuje także nabywania ziemi, która znajduje się na obszarach przeznaczonych w planach rozwoju do zalesienia lub pod uprawę. Takich nieruchomości nie może nabyć zarówno zagraniczna osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Obowiązki kupującego

Nabywca ziemi ma obowiązek zarejestrować zakup w łotewskim rejestrze ziemskim. Przed złożeniem wniosku o rejestrację musi uzyskać stosowne zezwolenie od władzy lokalnej.
Ubiegając się o takie zezwolenie, wnioskodawca ma obowiązek podać informację o tym, w jaki sposób zakupiony grunt będzie przez niego wykorzystywany. Na podstawie takiej deklaracji lokalny urząd podejmie decyzję, czy planowany sposób korzystania z nieruchomości jest zgodny z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku gdy uzna, że cel wykorzystania ziemi nie jest sprzeczny z planem, wydaje decyzję pozytywną. Natomiast w przeciwnym przypadku przeprowadza konsultacje z ministerstwem ochrony środowiska oraz rozwoju regionalnego.
Jeżeli resorty potwierdzą zdanie lokalnego urzędu, zgoda nie zostanie wydana. W takim przypadku wnioskodawca powinien zmienić planowany sposób wykorzystania nieruchomości, aby był on zgodny z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego na danym terenie.
ADRESY INTERNETOWE ŁOTEWSKICH AGENCJI NIERUCHOMOŚCI