Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r., wprowadza nowe przepisy regulujące mały ruch graniczny, obejmujący obszar do 50 km po obu stronach granicy wschodniej. Dotyczy ona zewnętrznych granic lądowych UE, czyli przemieszczania się obywateli Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej na terenie Polski i innych państw strefy Schengen.

Umowa o małym ruchu

Polska podpisała umowę o małym ruchu granicznym z Ukrainą, lecz została ona zakwestionowana przez Komisję Europejską. Nalegała ona na ograniczenie ruchu przygranicznego do 30 km. Z informacji Wiaczesława Wojnarowskiego, konsula Ukrainy w Warszawie, długotrwałe konsultacje pozwoliły wypracować formułę 30 plus oraz osiągnąć porozumienie w celu poszerzenia strefy przygranicznej. Obecnie trwają prace w MSZ nad modyfikacją umowy, która wejdzie w życie pod koniec I kwartału 2009 r. Wtedy też będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, które wprowadzają nowy dokument - zezwolenia na przekroczenie granicy. Będzie on zwalniał z obowiązku posiadania wiz przez obywateli Ukrainy, ale nie zastąpi paszportu. Przekraczanie granicy odbywać się będzie za okazaniem zezwolenia i paszportu jednocześnie. Prawo do tych dokumentów ma cudzoziemiec zamieszkujący w strefie przygranicznej państwa sąsiadującego z Polską.

Co gwarantuje zezwolenie

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na wielokrotne przekraczanie granicy powinien przedstawić we wniosku powody swoich wizyt. Nie musi okazywać ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego leczenia.

Obcokrajowiec nie będzie miał też obowiązku przedstawiania zaświadczenia o posiadaniu wystarczających środków utrzymania. Koszt zezwolenia wyniesie 340 zł.

Podstawa prawna

• Ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2008 r. nr 216, poz. 1367).