Zabużanie lub ich spadkobiercy mają czas do końca roku na złożenie wniosku do wojewody o potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski. Powinni to zrobić nawet wówczas, gdy wiedzą, że do 31 grudnia 2008 r. nie zgromadzą dokumentów. Wojewoda musi przyjąć nawet niepełny wniosek.

Osobiście albo pocztą

Wniosek o potwierdzenie uprawnień można dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą do właściwego miejscowo wojewody ze względu na miejsce zamieszkania zabużanina, albo jednego z wnioskodawców współwłaścicieli, gdyby mieszkali w różnych województwach. Natomiast gdy wniosek będzie składał spadkobierca zabużanina, to powinien złożyć go do wojewody właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zabużanina, albo dla zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych spadkobierców zabużanina.

- Lepiej złożyć wniosek bez załączników, ale w terminie. Wnioski złożone po nowym roku zostaną załatwione odmownie, bez względu na przyczynę zwłoki - wyjaśnia Jacek Stanisławski, prawnik z Kancelarii Olczyk & Kubicki.

Potrzebne dokumenty

Do wniosku należy dołączy dokumenty potwierdzające pozostawienie nieruchomości za granicą z przyczyn wskazanych w ustawie z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Polski (Dz.U. nr 169, poz. 1418 z późn. zm.). Dołącza się także zaświadczenie o stanie realizacji uprawnień, miejscu zamieszkania oraz dowody potwierdzające pozostawienie nieruchomości z przyczyn wskazanych w ustawie.

Wojewoda oceni, czy wniosek spełnia wymogi i czy zostały do niego dołączone wszystkie dokumenty. W razie braków wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia ich w ciągu sześciu miesięcy od doręczenia wezwania.

Rzeczowa i pieniężna

Wnioskodawca może otrzymać rekompensatę pieniężną wypłaconą przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo rzeczową. Wartość pozostawionej nieruchomości zostanie wówczas zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste i cenę sprzedaży położonych na gruncie budynków oraz innych urządzeń i lokali oraz opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.