Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczą one Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), podjęcia w Polsce działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Senat zaproponował uporządkowanie katalogu osób, które nie są obywatelami polskimi, a chciałyby prowadzić w Polsce działalność gospodarczą.

Taką działalność będą mogły prowadzić m.in. osoby, które otrzymały zezwolenie na osiedlenie albo pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot lub zamieszkanie na czas oznaczony. Przedsiębiorcami mogą zostać też posiadacze: statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostający w związku małżeńskim z obywatelem polskim mieszkającym w kraju.

Senat doprecyzował również przepisy dotyczące zakresu jawności informacji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Rejestr ten będzie jawny i dostępny dla osób trzecich z wyłączeniem PESEL, numeru identyfikacyjnego i adresu zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Od 1 lipca 2011 r. rozpocznie działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która będzie ewidencjonowała przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępniała o nich informacje. Przekazywanie danych i informacji do CEIDG oraz udostępnianie ich będzie się odbywało za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Do CEIDG zostanie wpisana między innymi firma przedsiębiorcy, jego PESEL, REGON i NIP, a także informacja o obywatelstwie, adresie poczty elektronicznej i strony internetowej oraz dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wpisowi podlega też określenie wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz o ustaniu lub istnieniu małżeńskiej wspólności majątkowej, a także o umowie spółki cywilnej.

Będą wpisane również dane pełnomocnika przedsiębiorcy oraz o ewentualnym zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej lub ograniczeniu albo utracie zdolności do czynności prawnych, ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, natomiast przepisy o CEIDG 1 lipca 2011 r.