Wojewoda będzie mógł w drodze decyzji wstrzymać egzekucję administracyjną.
Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży będą mieli obowiązek przekazywania wojewodzie wszelkich informacji o wynikach kontroli w ich jednostkach. Wojewoda będzie wydawał polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej w terenie. Takie rozwiązania przewiduje przyjęta przez Sejm ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
- Konstrukcja ta sytuuje wojewodę jako najważniejszy organ kontroli w województwie, posiadający pełną informację o wykonywaniu zadań administracji rządowej w województwie i ewentualnych nieprawidłowościach w ich realizacji - mówi Wioletta Paprocka z MSWiA.

Wstrzymanie egzekucji

Wojewoda w sytuacjach nadzwyczajnych będzie mógł wstrzymać wykonanie egzekucji administracyjnej, a także wprowadzić dodatkowe obowiązki, np. informacyjne o przebiegu egzekucji.
Ustawa określa zamknięty katalog funkcji sprawowanych przez wojewodę, oddziela administrację rządową od strukturalnej, wprowadza jednoosobową odpowiedzialność i przesuwa część zadań administracji publicznej do samorządów.

Kryteria dla kandydata

Novum w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy jest wprowadzenie kryteriów, jakie musi spełniać kandydat na wojewodę i wicewojewodę. Musi on posiadać obywatelstwo polskie, tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, trzyletni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Przyszły wojewoda musi korzystać z pełni praw publicznych i nie być karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kryteria te w zakresie wymagania niekaralności i konieczności posiadania nieposzlakowanej opinii są identyczne z warunkami wymaganymi od członków korpusu Służby Cywilnej.

Rozporządzenia porządkowe

Uprawnienia wojewody do stanowienia aktów prawnych pozostaną podobne do tych, co są obecnie. Nadal będą oni mogli wydawać rozporządzenia porządkowe w zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach wykonawczych, w przypadku gdy jest to niezbędne dla życia i zdrowia mieszkańców.
Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 kwietnia 2009 r.