Zamierzam wyjechać z rodziną na święta w Alpy. W umowie, którą mam podpisać z biurem podróży, znalazłam zapis, że cena wycieczki może ulec zmianie z powodu zmiany cen kontrahentów, czyli np. podniesienia przez hotel ceny za nocleg. Czy jest to dopuszczalne - pyta pani Marzena z Truskawia.

Nie. Biuro nie może podnosić ceny wycieczki z dowolnych powodów.

Możliwość zmiany ceny usługi turystycznej musi wynikać wprost z zawartej z klientem umowy i może nastąpić tylko w trzech przypadkach: gdy po stronie organizatora imprezy turystycznej nastąpi wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, a także wzrost kursów walut. Niedopuszczalne jest rozszerzanie zakresu przyczyn mogących powodować wzrost ceny przez podawanie okoliczności innych, niż wymienione. Niedopuszczalne jest również, aby przedsiębiorca podawał przykładowe okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę ceny. Umowa powinna zawierać w tym zakresie stwierdzenia stanowcze, które nie będą zezwalały na wzrost należności z przyczyn innych, niż w niej wyraźnie opisane. Ponadto Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wielokrotnie stwierdzał, że zapisy w umowach, które pozwalają na podniesienie ceny wycieczki z innych powodów niż wskazane, stanowią niedozwolone klauzule umowne.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 17 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268).