Za zmianami było 438 posłów, przeciw jeden, jeden wstrzymał się od głosu.

Możliwość umieszczania konwojowanych więźniów i tymczasowo aresztowanych w wydzielonych pomieszczeniach istniała do 2 września 2008 roku, kiedy to straciły moc prawną regulujące to przepisy kkw.

Chodzi o sytuacje, gdy konwojowanie oskarżonego lub skazanego z innej miejscowości wiązałoby się z nadmiernymi kosztami (dotyczy to sądów znacznie oddalonych od aresztów). Osoby te byłyby umieszczane w specjalnych pomieszczeniach, gdy dalsze konwojowanie byłoby niemożliwe np. ze względu na powódź, mgłę, awarię samochodu itd.

Umieszczanie skazanego w takim pomieszczeniu będzie możliwe jedynie w przypadku zarządzenia prezesa sądu i za zgodą sądu

Maksymalny czas osadzenia w takim pomieszczeniu wynosiłby 8 godzin. Umożliwiłoby to skazanemu lub aresztowanemu na odpoczynek, spożycie posiłku, przygotowanie się do rozprawy.

Umieszczanie skazanego w takim pomieszczeniu będzie możliwe jedynie w przypadku zarządzenia prezesa sądu i za zgodą sądu, natomiast w przypadku aresztowanego - taką zgodę musi wydać sędzia penitencjarny.

Do wprowadzenia przepisów, dotyczących specjalnych pomieszczeń dla konwojowanych więźniów zobowiązuje Polskę statut Międzynarodowego Trybunały Karnego, ratyfikowany przez Polskę w 2003 roku.