W razie sprzedaży nieruchomości przy przedsięwzięciu PPP, firmie będzie przysługiwało prawo pierwokupu. Nie skorzysta z niego jednak nierzetelny kontrahent.
Senat doprecyzował wczoraj przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przyjął pięć poprawek, w tym poprawkę dotyczącą wzajemnych rozliczeń między podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.
Jeśli podmiot publiczny lub spółka powołana na podstawie ustawy o PPP będzie sprzedawała nieruchomość stanowiącą wkład własny przy przedsięwzięciu PPP, przedsiębiorcy (partnerowi prywatnemu) będzie przysługiwać prawo pierwokupu. To dlatego, ze partner prywatny, który gospodarował nieruchomością przez wiele lat, jest najlepiej przygotowany do dalszego prowadzenia na niej działalności. Z uprawnienia będzie można skorzystać w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o umowie zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy termin.
Prawo pierwokupu będzie także przysługiwać ostatniemu partnerowi prywatnemu przez rok od zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak z uprawnienia nie będzie mogła skorzystać firma odpowiedzialna za nienależyte wykonanie umowy o PPP lub gdy podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z nowym partnerem prywatnym.
- Istotne znaczenie w nowej ustawie ma kwestia rozliczeń pomiędzy wspólnikami spółki, utworzonej na podstawie nowej ustawy o PPP. Z jednej strony, przepisy przewidują na rzecz partnera prywatnego prawo pierwokupu nieruchomości, stanowiącej wkład własny, w przypadku jej sprzedaży przez podmiot publiczny lub spółkę. Z drugiej jednak strony, podmiotowi publicznemu będzie przysługiwało prawo pierwokupu akcji albo udziałów partnera prywatnego w spółce - wskazuje Agata Kozłowska, prezes Investment Support.
Przepisami zajmie się teraz ponownie Sejm.