Do końca stycznia przyszłego roku powstanie projekt dokumentu rządowego na temat założeń w sprawie wspólnej korporacji adwokatów i radców prawnych - poinformował resort sprawiedliwości.

Jak dodało w swym komunikacie ministerstwo, "założenia do projektu ustawy o zawodzie adwokata" poddane będą "szerokim konsultacjom społecznym".

Ministerstwo zaznaczyło jednocześnie, iż "nie jest obecnie możliwy do wskazania dokładny termin przekazania na ścieżkę legislacyjną" projektu ustawy opracowanego na podstawie przyjętych założeń.

Latem w resorcie sprawiedliwości powołany został zespół złożony z adwokatów i radców prawnych do przygotowania projektu ustawy o połączeniu zawodu adwokata i radcy prawnego. Ostatnie posiedzenie tego zespołu odbyło się w poniedziałek.

Ministerstwo przedstawiło zaproponowane przez zespół główne cele i tezy planowanych rozwiązań

Według nich planowana ustawa ma m.in. wprowadzić gwarancje szerokiego i równego dostępu do zawodu adwokata oraz uporządkować sprawy nadzoru nad samorządem zawodowym.

Zgodnie z propozycjami zespołu struktura "nowej adwokatury" powinna opierać się na rozmieszczeniu sądów apelacyjnych, należy także rozważyć gruntowną reformę aplikacji zawodowej, która powinna skupiać się na praktycznym szkoleniu umiejętności.

Ponadto, według ogłoszonych tez, "w okresie przejściowym należy zapewnić równy parytet dotychczasowych władz samorządowych we władzach nowego samorządu", który powstanie po zmianach.

Odnosząc się do komunikatu ministerstwa Naczelna Rada Adwokacka wyraziła nadzieję, iż ministerstwo "dotrzyma obietnicy poddania projektu ustawy szerokim konsultacjom społecznym".

"Z zadowoleniem przyjmujemy sygnał, że minister dostrzega potrzebę praktycznego doskonalenia umiejętności zawodowych" - napisała NRA. Jednocześnie jednak Rada zaznaczyła, iż "prace nad połączeniem zawodów prawniczych nie mogą prowadzić do faktycznej likwidacji ich samorządów".

O pomysłach połączenia obu zawodów mówi się od dawna; środowiska radców i adwokatów są jednak podzielone w ocenie, czy byłoby to zasadne.

Podstawową różnicą między zawodem radcy i adwokata jest obecnie to, że radca nie może występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu o przestępstwa skarbowe. Adwokat nie może natomiast wykonywać zawodu, jeśli pozostaje w stosunku pracy. Pewne rozbieżności są także w kodeksach etyki obu samorządów.