• Z czego wynika potrzeba zmian w ustawie z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych?
- Zadaniem funkcjonującej już od dwóch lat ustawy było systemowe uregulowanie kwestii wsparcia samorządów w realizacji przez nie ustawowego obowiązku zapewnienia dostatecznej liczby lokali socjalnych, a także mieszkań chronionych oraz miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. W tym czasie przeprowadzono cztery edycje składania wniosków, których wyniki niestety daleko odbiegają od założeń z okresu planowania rozwiązań ustawy. O ile jednak niskie zainteresowanie w pierwszym roku jej obowiązywania można tłumaczyć przygotowaniami inwestorów, o tyle do tegorocznych edycji, a szczególnie tej ostatniej, gminy mogły przystąpić już w pełni przygotowane, ze znajomością przepisów, z możliwością zaplanowania budżetu, uporządkowania stanu prawnego nieruchomości itd. W tej sytuacji konieczne wydaje się wprowadzenie do programu pewnych modyfikacji, zwiększających jego atrakcyjność, a tym samym skłaniających samorządy do ubiegania się o finansowe wsparcie.
• Jakie są najważniejsze proponowane zmiany?
- Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o dwóch najistotniejszych modyfikacjach. Pierwszą z nich jest możliwość uzyskania finansowego wsparcia na tworzenie zasobu mieszkań komunalnych niebędących lokalami socjalnymi. Jednak, aby zachować cel programu, jakim jest tworzenie przede wszystkim lokali socjalnych, gmina będzie musiała wydzielić w takiej sytuacji z posiadanego już zasobu komunalnego lokale socjalne w liczbie i powierzchni odpowiadającej mieszkaniom komunalnym, które zostały wybudowane przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Utworzenie odpowiedniej liczby mieszkań komunalnych umożliwi gminom stworzenie tzw. łańcucha przeprowadzek, dzięki któremu do nowych mieszkań komunalnych mogą być kierowani lokatorzy uiszczający regularnie opłaty czynszowe, natomiast niewypłacalnych najemców gminy będą mogły skierować do starych, zwolnionych w ten sposób zasobów mieszkaniowych. Do wzrostu zainteresowania samorządów realizacją przedsięwzięć na podstawie ustawy, a tym samym na zwiększenie tempa przyrostu liczby lokali i miejsc noclegowych służących osobom i rodzinom potrzebującym, powinno przyczynić się także projektowane podwyższenie maksymalnego poziomu finansowego wsparcia z 20-40 proc. kosztów przedsięwzięcia do odpowiednio 30-50 proc. tych kosztów, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.
• Kiedy nowelizacja ustawy wejdzie w życie?
- Projekt ustawy został już przekazany do parlamentu. Przewiduje się, że nowelizacja wejdzie w życie w czasie umożliwiającym przeprowadzenie już w oparciu o nowe przepisy najbliższej, wiosennej edycji składania wniosków, która odbędzie się w marcu przyszłego roku. Zmiany ustawowe wymagać będą jednocześnie odpowiedniej modyfikacji przepisów wykonawczych. W przypadku przedłużenia prac parlamentarnych termin wejścia w życie zmodyfikowanego programu może jednak ulec przesunięciu na kolejną edycję składania wniosków.
• Jaka kwota środków została przewidziana w budżecie na 2009 r. z przeznaczeniem na budownictwo socjalne?
- Projekt budżetu państwa na 2009 r. przewiduje zasilenie Funduszu Dopłat kwotą 125 mln zł, z czego na finansowanie programu budownictwa socjalnego przeznaczonych zostanie 57 mln zł.
Stanisław Kudroń
zastępca dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury