Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej zawsze wymaga zmiany statutu. Może ono nastąpić przez: emisję nowych akcji, podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji oraz emisję nowych akcji o wyższym nominale z podwyższeniem wartości akcji dotychczasowych. Podwyższenie może być dokonane po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego. Wśród wielu trybów podwyższenia kapitału wyróżnia się: zwykłe, z wykorzystaniem środków własnych spółki, podwyższenie w oparciu o kapitał docelowy i warunkowe.

Artykuł 432 kodeksu spółek handlowych wskazuje elementy treści uchwały o podwyższeniu kapitału, stanowiące minimum niezbędne do uznania jej za ważną. Do najważniejszych elementów treści uchwały należy określenie sumy, o jaką kapitał zakładowy powinien być podwyższony, wskazanie, czy akcje są imienne czy na okaziciela, a także ustalenie szczególnych uprawnień akcji, jeżeli takie są przyznawane akcjom nowej emisji.

Stosownie do art. 442 k.s.h. walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z określonych kapitałów rezerwowych i zapasowych (podwyższenie z środków własnych). Akcje przydzielane są wyłącznie akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. Od zasady tej nie można skutecznie odstąpić.

Instytucja kapitału docelowego wprowadzona może być statutem spółki i polega na upoważnieniu zarządu na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału. Udzielenie upoważnienia nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia zarządowi upoważnienia. Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Warunkowe podwyższenie kapitału odbywa się na ściśle określonych warunkach i w konkretnie określonym celu. Realizacja celu jest uzależniona od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Przepisy przewidują, iż celem podwyższenia warunkowego może być przyznanie praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub akcji z prawem pierwszeństwa, przyznanie praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące określone wierzytelności, przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.