Od nowego roku będzie można ubezpieczyć uprawy rolne na wyższe niż dotychczas sumy i nadal otrzymywać od państwa dopłaty do składek. Taryfy dotyczące ubezpieczenia zwierząt gospodarczych pozostaną natomiast na takim samym poziomie jak w 2008 r. Tak zakłada rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r., które weszło w życie 13 grudnia. Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nakazuje ministrowi rolnictwa określić do 30 listopada maksymalne sumy ubezpieczenia na dany rok. Ma to zapewnić odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych.

Nowe rozporządzenie dotyczy zakładów ubezpieczeń, które zawarły umowę ubezpieczenia z producentami rolnymi. Przy zawieraniu umów ubezpieczenia sumy ubezpieczenia są ustalane przez producenta rolnego indywidualnie z zakładem ubezpieczeń. Nie mogą one jednak przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w rozporządzeniu. Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia określanej przez producenta rolnego dla upraw rolnych stanowi powierzchnia wszystkich działek rolnych (pól), na których uprawa została zgłoszona do ubezpieczenia, wydajność z 1 ha, jednostkowa cena rynkowa plonu głównego oraz cena wynikająca z umowy kontraktacji w przypadku plonu będącego przedmiotem kontraktacji.

Należy pamiętać, że możliwość ustalenia wyższych niż określone w rozporządzeniu stawki taryfowe oczywiście istnieje, jednak dopłaty do składek mogą być stosowane, tylko jeśli stawki nie przekroczą 6 proc. sumy ubezpieczenia.

Maksymalne sumy ubezpieczenia są wyliczane na podstawie danych przekazywanych przez Główny Urząd Statystyczny za lata 2006-2007 oraz I półrocze 2008 r. W nowym rozporządzeniu sumy te zostały wyliczone poprzez przemnożenie maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw albo zwierząt oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 listopada 2008 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. (Dz.U. nr 210, poz. 1326).