W sobotę 13 grudnia weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i ustawy - Prawo budowlane, która dopuściła możliwość świadczenia usług zawodowych przez przedstawicieli tych samorządów w państwach Unii Europejskiej, bez konieczności uznawania kwalifikacji.

Praca za granicą

- Coraz więcej osób zainteresowanych jest realizacją projektów infrastrukturalnych i budowlanych poza granicami Polski i teraz to będzie łatwiejsze - wyjaśnia Janusz Rymsza, sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku architektów praca poza granicami kraju będzie możliwa jedynie w przypadku osób, które należą do Izby Architektów, czyli mają pełne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, i które legitymują się tytułem magistra. Osoby, które uprawnień budowlanych nie mają i nie legitymują się tytułem magistra, mają obowiązek zrzeszania się w Izbie Inżynierów Budownictwa.

- Zadaniem Izby Architektów jest między innymi sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu architekta, dbanie o przestrzeganie zasad etycznych oraz tym samym o jakość i ład otaczającej nas wszystkich przestrzeni. Zmiany, jakie wprowadza ustawa, uniemożliwiają nam tę kontrolę i nie uwzględniają wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na architektach jako przedstawicielach zawodu zaufania publicznego - mówi Piotr Rożen, wiceprezes ds. Legislacji Krajowej Rady Izby Architektów.

Potwierdzenie kwalifikacji

Każda właściwa izba zawodowa ma obowiązek wydania swojemu członkowi zaświadczeń o członkostwie, potwierdzających posiadanie kwalifikacji zgodnych z wymaganiami przepisów UE, oraz posiadaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych, który jest uznawany w krajach Wspólnoty.

Nowelizacja dopuściła także możliwość uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów, architektów i urbanistów pochodzących z krajów UE, którzy chcą pracować w Polsce. Zgodnie z projektem izby będą miały obowiązek wpisania na listę osoby, które nabyły kwalifikacje do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu takich funkcji w kraju Wspólnoty, w którym chcą pracować. Osoby wpisane na listę będą mogły wykonywać swoje czynności zawodowe bez żadnych dodatkowych wymagań.

Przekaz danych

Nowelizacja umożliwia wdrożenie projektu E-Nadzór, który zapewni bezpośredni przekaz danych on-line pomiędzy wojewodami, wojewódzkimi inspektorami nadzoru, a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Dzięki temu projektowi możliwe będzie udostępnianie informacji m.in. o osobach posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawcach oraz osobach ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. nr 210, poz. 1321).