Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates Elżbieta Buczkowska pracowała w administracji rządowej, gdzie była zaangażowana m.in. w przygotowywanie stanowisk państwa w sprawach toczących się przed Trybunałami Arbitrażowymi orzekającymi na podstawie tzw. Bilateral Investment Treaties, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a ponadto w procesy związane z aspektami prawnymi akcesji Polski do Unii Europejskiej i członkostwa naszego kraju w UE.

PS