Bułgaria, przystępując do Unii Europejskiej w 2007 roku, wynegocjowała w Traktacie Akcesyjnym siedmioletni okres przejściowy dla przepisów, które nakazują równe traktowanie obywateli wszystkich państw UE, którzy chcą nabyć nieruchomość w innym kraju członkowskim. Oznacza to, że do 2014 roku w tej kwestii będą miały zastosowanie przepisy bułgarskiej konstytucji, które stanowią, że obywatele państw obcych oraz zagraniczne osoby prawne nie mogą bezpośrednio nabywać praw własności do ziemi.

Jak nabyć nieruchomość

Bezpośrednie nabycie przez obcokrajowca nieruchomości w Bułgarii jest obecnie niemożliwe. Prawo jest restrykcyjne także w stosunku do osób zagranicznych, którzy dziedziczą ziemię w tym kraju.

W takim przypadku spadkobierca zobowiązany jest do przeniesienia własności tej ziemi na fizyczne lub prawne osoby krajowe w ciągu trzech lat od momentu wejścia w życie decyzji o przyjęciu spadku. Ograniczenia zawarte w bułgarskiej konstytucji nie odnoszą się jednak do przedsiębiorstw bułgarskich z udziałem kapitału zagranicznego. Nie ma tu znaczenia, jaka jest jego wysokość. Tak więc osoby zagraniczne mogą nabyć pełne prawo własności do ziemi poprzez ustanowienie własnego przedsiębiorstwa lub w wyniku przystąpienia do firmy bułgarskiej poprzez wniesienie własnych udziałów.

Trzeba także zaznaczyć, że osoba zagraniczna może uzyskać ograniczone prawo własności do nieruchomości. Aby to osiągnąć, powinna złożyć wniosek do agencji do spraw inwestycji, która uruchomi specjalną procedurę wsparcia. Wskutek działań agencji odpowiednie władze regionalne lub komunalne udzielą osobie zagranicznej odpowiednich zezwoleń na budowę obiektów na określonym terenie lub umożliwią korzystanie z nieruchomości będącej własnością państwową, prywatną lub komunalną.

Jeżeli nieruchomość położona jest w strefach przygranicznych lub w obszarach, które Rada Ministrów określiła jako szczególnie ważne dla bezpieczeństwa narodowego, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie wydanego przez Radę Ministrów pozwolenia.

Formalności związane z kupnem

Przy zakupie nieruchomości należy sporządzić umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Na jego podstawie przeniesione zostaje prawo własności oraz zostaje potwierdzony fakt wpłacenia należności.

Przedwstępną umowę kupna--sprzedaży najlepiej jest sporządzić i podpisać przed notariuszem. Sposób płatności uzgadniają strony między sobą. Opłaty notarialno-skarbowe pobiera notariusz. Wysokość opłat jest związana m.in. z wartością kupowanej nieruchomości. Podatek od zakupu nieruchomości jest pobierany w momencie zawierania transakcji. Po zakupie należy wpisać zmianę właściciela do księgi wieczystej. W Bułgarii wpisu dokonuje Agencja Wpiswanijata. Wybierając nieruchomość, można skorzystać z pomocy biura pośrednictwa. Warto jednak sprawdzić jego wiarygodność.

WAŻNE ADRESY

www.registryagency.bg/ - adres internetowy agencji dokonującej wpisów w księgach wieczystych

www.nsni.bg/bg/ - strona internetowa Zrzeszenia Agencji Nieruchomości, na której zamieszczone są adresy agencji nieruchomości i deweloperów

www.imot.gbg.bg/,www.imoti.net/ - popularne portale z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości