Projekty dwóch rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która obowiązuje od 1 lipca, zaakceptował już rząd.

Łagodniejsze warunki

Pierwsze rozporządzenie przewiduje obniżenie o 30 proc. wymaganej liczby nowych miejsc pracy i wielkości inwestycji w strefach położonych w województwach Polski wschodniej.

- Dzięki temu zwiększy się atrakcyjność terenów dla inwestorów. W woj. świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim brakuje gruntów gminnych lub Agencji Nieruchomości Rolnych pod realizację inwestycji - twierdzi Teresa Korycińska, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki.

Rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną, przewiduje też, że w powiatach, w których stopa bezrobocia jest poniżej 60 proc. średniej krajowej, trzeba utworzyć co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub zainwestować co najmniej 350 mln zł. Jeśli zaś stopa bezrobocia jest wyższa od 250 proc. średniej krajowej, wielkości te wynoszą odpowiednio 50 nowych miejsc pracy lub 17 mln zł. Tak więc im wyższa stopa bezrobocia, tym łagodniejsze warunki, jaki musi spełnić przedsiębiorca starający się o objęcie gruntów SSE.

Włączenie kolejnych obszarów

Rozporządzenie przewiduje też możliwość włączania kolejnych terenów do obszaru SSE. Warunkiem ma być wówczas niezbędność takiego gruntu przy realizacji inwestycji. Aby było to możliwe, musi on mieć nie więcej niż 2 ha powierzchni.

- Rozwiązanie to umożliwi korekty wielkości terenu inwestycyjnego niezbędnego do realizacji wcześniej podjętego przedsięwzięcia - mówi Teresa Korycińska.

- Zdarza się, że podczas realizacji inwestycji pojawiają się przeszkody techniczne lub występuje konieczność zwiększenia powierzchni magazynów, budowy parkingów czy też budynków socjalnych - dodaje.

Pomoc publiczna

W ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych precyzyjnie określono maksymalny limit pomocy publicznej w ramach jednego projektu inwestycyjnego oraz wprowadzono zmiany dotyczące treści zezwolenia na powadzenie działalności na terenie strefy.

- Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach programów specjalnych stref ekonomicznych są teraz znacznie bardziej zbliżone do tych, które przewidziano w prawie Unii - tłumaczy Piotr Wojaczek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie dotyczące pomocy publicznej umożliwi również wcześniejszą niż dotychczas wymianę sprzętu zużytego technologicznie.

Wsparcie dla biokomponentów

Ministerstwo Gospodarki, które jest autorem obu rozporządzeń, chce wspierać produkcję biokomponentów, dopuszczając udzielanie zezwoleń na wyrób, rozlew i przetwarzanie spirytusu przeznaczonego do ich produkcji. Wzrost udziału biokomponentów w rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju. Prowadzi też do poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia w paliwa i zmniejszenie zależności Polski od importu ropy naftowej, twierdzi resort. Nowe rozporządzenie rozszerzy ponadto zakres usług badawczo-rozwojowych, które można prowadzić na obszarze SSE.

Oba rozporządzenia wejdą w życie 30 grudnia 2008 r.

Podstawa prawna

• Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 z późn. zm.).