W jednym z ostatnich wydanych w kadencji 2013-2016 orzeczeń, Wyższy Sad Dyscyplinarny Adwokatury opowiedział się za przyjęciem odpowiedzialności dyscyplinarnej nie w każdym wypadku korzystania z reklamy przez adwokata, ale tylko wówczas, gdy będzie ono sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie prawem publicznym, z ciążącymi na adwokacie obowiązkami zawodowymi oraz z zasadami etyki i godnością zawodu. Dekodowany na potrzeby konkretnego rozstrzygnięcia zakaz reklamy musi być przy tym proporcjonalny i uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym oraz pozbawiony charakteru dyskryminacyjnego (orzeczenie z 22 października 2016r., sygn. WSD 120/15).

Orzeczenie opublikowane zostało 22 listopada br. w serwisie internetowym WSDA wraz z notą informacyjną o jego zamieszczeniu oraz przytoczeniem zasadniczej tezy orzeczenia. Wobec zakończenia kadencji organów adwokatury z dniem 27 listopada br. przekazałem uprawnienia administratora serwisu do dyspozycji prezesa WSDA. W ostatnich dniach zainteresowani orzeczeniem dziennikarz oraz adwokaci poinformowali mnie, że tak orzeczenie, jak i nota informująca zostały z serwisu usunięte. Poprosiłem zatem o wyjaśnienie tej kwestii oraz przywrócenie wpisów.