Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 229 posłów, 198 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Wcześniej w głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu, o co wnioskowały PO i Nowoczesna. Odrzucone zostały też wszystkie poprawki zgłoszone przez te partie. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawa z mocy prawa unieważnia m.in. niedawny wybór trzech sędziów TK jako kandydatów na nowego prezesa trybunału (kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego wygasa 19 grudnia).

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku konieczności zastosowania zmienionej procedury dotyczącej wyboru prezesa, do czasu jego powołania TK pokieruje sędzia trybunału, "któremu prezydent w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków". Byłaby to osoba o "najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa". Z wyliczeń wynika, że takie doświadczenie ma sędzia Julia Przyłębska.

Osoba pełniąca obowiązki prezesa w miesiąc od ogłoszenia ustawy przeprowadzałaby procedurę przedstawienia prezydentowi kandydatów na szefa trybunału. W zwołanym przez nią ZO uczestniczyć mają sędziowie, "którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta" (chodzi o wybranych do TK w grudniu ub.r. Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha, których Andrzej Rzepliński nie dopuszcza do orzekania).

Ustawa stanowi, że sędzia TK może - w miesiąc od wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK - przejść w stan spoczynku "w związku z wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji jego obowiązków".

Ponadto nowy akt przewiduje, że obecne Biuro TK przestałoby istnieć 1 stycznia 2018 r., a zastąpiłyby je kancelaria trybunału i biuro służby prawnej TK. Zlikwidowane ma być stanowisko szefa Biura TK.

Co do zasady wszystkie trzy ustawy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku ustaw. M.in. przepisy co do procedury wyłaniania kandydatów na prezesa oraz likwidacji stanowiska szefa Biura TK mają wejść w życie w dniu po tym ogłoszeniu. Straci też co do zasady moc obecna ustawa o TK z 22 lipca.

(PAP)

sta/ brw/ mok/PS