● Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych związany z implementacją dyrektywy odwoławczej. Jak te zmiany wpłyną na funkcjonowanie Izby?

- Izbie przybędą kolejne kompetencje. Część obowiązków, które wykonuje prezes Urzędu Zamówień Publicznych, będzie realizował prezes KIO. Obowiązków przybędzie także arbitrom.

● Które z nowych kompetencji KIO będą największym wyzwaniem dla Izby?

- Będzie to kwestia orzekania w zakresie nieważności umów i skracania okresu ich obowiązywania. Także nakładanie kar finansowych na zamawiających stanie się nowym wyzwaniem. Izba będzie miała prawo rozstrzygania kwestii cywilistycznych, dotychczas należących do kompetencji sądów.

● Zlikwidowany zostanie także protest i przedsiębiorca będzie od razu wnosił odwołanie do KIO. Czy przybędzie odwołań?

- Trudno jest przesądzić, czy wzrośnie liczba odwołań. Teraz postępowanie protestacyjne przed zamawiającym nie wiąże się z kosztami wpisu od odwołania. Dziś decyzję o poniesieniu kosztu wpisu wykonawcy podejmują po rozpoznaniu protestu przez zamawiającego. Po nowelizacji decyzję o wniesieniu odwołania i obowiązku zapłaty wpisu wykonawcy podejmą bez stanowiska zamawiającego. Z postępowaniem odwoławczym wiąże się także wynagrodzenie pełnomocników stron.

● Skoro KIO przybędzie obowiązków, czy nie pora, aby jej 25-osobowy skład został rozszerzony?

- Skład Izby nie jest wystarczający. Do końca 2008 roku Izba pracowała w niepełnym 21-osobowym składzie. Od początku 2009 roku pracujemy w 25-osobowym składzie. W związku z nowelizacją ustawy w 2008 roku prezes UZP przyjął dodatkowe pięć etatów w budżecie na 2009 rok. Zatem w tym roku powinno być 30 arbitrów.

● Izba po rezygnacji kolejnego arbitra liczy 24 osoby. Dlaczego nie rozszerzono Izby?

- W budżecie dokonano cięć. Także nas objęły oszczędności i zamrożono pięć etatów. Rezygnacja jednej osoby powoduje wakat, a nie likwidację etatu.

● Czyli mimo nowelizacji, która rozszerza kompetencje KIO, w tym roku nie będzie dodatkowych pięciu etatów?

- To pytanie jest dla prezesa UZP. Biorąc pod uwagę zakres nowelizacji, która ma wejść w życie w grudniu 2009 r., to dodatkowe pięć etatów nie wystarczy.

● Przewiduje się, że Izba zwiększy się do 35 osób.

- Nowelizacja nie przewiduje 35 osób, tylko zwiększenie liczby członków KIO o 10 osób. Jeżeli otrzymamy zablokowane pięć etatów, to w 2010 roku, kiedy zacznie obowiązywać nowelizacja z 2009 roku i otrzymamy kolejne 10 etatów, Izba powinna liczyć 40 osób. Jeśli chcemy dotrzymywać 15-dniowego instrukcyjnego terminu rozpatrywania odwołań, to skład Izby musi się zwiększyć.

● Arbitrzy orzekają w składach trzyosobowych wyznaczanych według alfabetycznej kolejności nazwisk. W praktyce mamy do czynienia ze stałymi składami. Czy ten sposób doboru arbitrów powinien być zachowany?

- Składy rozpatrujące odwołania nie są stałe. Wyznaczanie arbitrów według alfabetycznej kolejności jest zasadą ustawową, od której odstępuje się z ważnych powodów. W praktyce wchodzą w grę wyłączenia arbitrów ze składów, urlopy, choroby, wykonywanie innych obowiązków. Zasada wyznaczania arbitrów według alfabetu pozwala równomiernie rozkładać obowiązki orzecznicze, czego nie zapewnia losowanie.