Prawo prowadzenia spraw spółki odnosi się do podejmowania przez zarząd wewnętrznych decyzji co do przedsięwzięcia określonych działań. Kwestia prowadzenia spraw spółki staje się istotna, gdy w danej spółce funkcjonuje zarząd wieloosobowy (czyli taki, w skład którego wchodzą przynajmniej dwie osoby). W przypadku zarządu wieloosobowego prowadzenie spraw spółki sprowadza się bowiem do podejmowania przez ten organ uchwał.

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. Wspólnicy spółki z o.o. mogą odmiennie unormować zasady prowadzenia spraw w umowie spółki. W praktyce wiele spółek, w których działa zarząd wieloosobowy, bagatelizuje kwestię podejmowania uchwał zarządu w najważniejszych sprawach związanych z działalnością spółki. Tymczasem naruszenie obowiązku podjęcia uchwały zarządu w określonej sprawie może prowadzić do podniesienia zarzutu działania przez członka zarządu z naruszeniem prawa lub umowy spółki. Takie naruszenie może z kolei stanowić podstawę dla pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce.