Tak. Zdolność aportową mają bowiem wszelkie rzeczy i prawa, w tym prawa na dobrach niematerialnych, które mogą być wycenione i umieszczone w bilansie spółki, są zbywalne, przydatne i faktycznie dostępne dla spółki oraz możliwe do wejścia do masy upadłościowej lub likwidacyjnej. Prawo ochronne na znak towarowy spełnia te warunki, tym bardziej iż niejednokrotnie znak towarowy stanowi istotną pod względem wartości pozycję w bilansie spółki.

W przypadku wniesienia do spółki prawa ochronnego na znak towarowy istotny jest moment przeniesienia własności tego prawa, z uwagi na to, iż w momencie złożenia wniosku o rejestrację spółki zarząd musi złożyć oświadczenie, że wszelkie wkłady na kapitał zakładowy zostały wniesione. Podstawą przeniesienia prawa na rzecz spółki będzie zatem umowa spółki. Warto zaznaczyć, iż do skutecznego przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy nie jest konieczna rejestracja umowy dotyczącej przeniesienia tego prawa. Z momentem rejestracji umowa staje się skuteczna jedynie w stosunku do osób trzecich, ale nie stanowi istotnej przesłanki przeniesienia prawa (wyrok WSA w Warszawie z 19 listopada 2008 r., VIII SA/Wa 373/08). Konsekwencją wniesienia prawa ochronnego na znak towarowy do spółki będzie nabycie przez spółkę uprawnienia do korzystania z tego prawa.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, jeżeli wkładem do spółki ma być wkład niepieniężny, umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu, osobę wspólnika wnoszącego aport oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Ponadto zasadne byłoby dołączenie do umowy spółki świadectwa ochronnego na znak towarowy. Wkład niepieniężny powinien być odpowiednio wyceniony, z uwzględnieniem jego wartości zbywczej, w szczególności jego wartość nie może być zawyżona. Warto dodać, iż obecnie nie ma przepisów pozwalających sądowi rejestrowemu na badanie wyceny aportu.