Stosowanie przez detalistów obniżek cen towarów może mieć różne przyczyny. Najczęściej jest to prowadzenie wyprzedaży związanej z koniecznością wyzbycia się określonych dóbr sezonowych albo też sprzedaż mająca na celu wypromowanie towaru. Co do zasady informacja o przyczynie obniżki powinna być ujawniona w ramach prezentacji obniżonej ceny. W przypadku prowadzenia wyprzedaży obniżkę uwidacznia się w miejscu oferowania produktu, tj. na wywieszkach cenowych (tabliczkach lub plakatach umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie towaru). Obok przekreślonej ceny dotychczasowej uwidacznia się cenę aktualną, po obniżce zaś obok cen: wyraz „przecena” albo „obniżka ceny” ze wskazaniem okresu obowiązywania przeceny (np. „do końca lutego”) i jej przyczyny (np. „wyprzedaż posezonowa”). Również w przypadku prowadzenia promocji konieczne jest uwidocznienie ceny dotychczasowej przekreślonej i ceny aktualnej.

Niedopuszczalne jest zestawienie cen bez przekreślenia jednej z nich lub zakrycie ceny pierwszej ceną aktualną. Cena wyjściowa musi być widoczna i przekreślona. Niedopuszczalne jest prezentowanie przekreślonych cen wyjściowych, jeżeli produkt jest oferowany w sprzedaży po raz pierwszy.

Odrębną przyczyną prowadzenia sprzedaży towaru po cenie obniżonej może być jego niedostateczna jakość. Może ona przejawiać się w braku cech określonych w charakterystyce jakościowej towaru albo też w innych wadach, np. mniejszej masie towaru albo jego uszkodzeniu. Cenę takiego niepełnowartościowego towaru sprzedawca ma obowiązek obniżyć w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub uszkodzeniom. Przyczynę obniżki musi uwidocznić w ramach prezentacji ceny albo poinformować konsumenta o tej przyczynie w sposób zwyczajowo przyjęty. Jeśli niepełnowartościowość towaru i jednoczesny brak obligatoryjnej obniżki zostaną wykryte przez inspekcję handlową, inspektorzy będą władni określić obniżoną cenę w drodze decyzji administracyjnej.