Polubowne lub merytoryczne

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Obywatela może toczyć się postępowanie polubowne albo merytoryczne. Chodzi o polubowne załatwienie sprawy lub rozpatrzenie skargi z udziałem stron. Ugoda może doprowadzić do tego, że w danym państwie zmieni się obowiązujący system prawny, albo do określenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Powinna w całości naprawić wyrządzoną szkodę. Po zawarciu ugody skarżący się nie może nadal uważać się za pokrzywdzonego.

Po rozprawie wyrok

Po rozprawie prezes albo sędzia ogłaszają publicznie wyrok. Następnie orzeczenie otrzymują: Komitet Ministrów, sekretarz generalny Rady Europy, strony postępowania i inne osoby, których dotyczy. Oprócz sentencji, informacji o sposobie wykonania wyroku i poniesionych kosztach, zapisu o sposobie głosowania sędziów zawiera ono też streszczenie oświadczeń stron oraz ogólną historię przebiegu postępowania. Wskazuje też nazwisko prezesa, szefa albo zastępcy szefa kancelarii, wyszczególnia strony postępowania, pełnomocników, doradców i adwokatów oraz orzeczenie o autentyczności zapisu wyroku w jednym z języków urzędowych Trybunału.

Rewizję od wyroku wnosi się w ciągu sześciu miesięcy od ujawnienia się nowego, nieznanego do tej pory faktu, który ma znaczenie w sprawie.

Natomiast w ciągu miesiąca Trybunał ma prawo sprostować błędy w dokumentacji.

CO POWINNA ZAWIERAĆ SKARGA

• Dane osobowe skarżącego

• Nazwę państwa, przeciwko któremu została wniesiona

• Fakty i argumenty skarżącego

• Oświadczenie o spełnieniu wymagań do wniesienia skargi

• Dane przedstawiciela skarżącego

• Wskazanie żądania

• Wskazanie, w jakim języku skarżący chce otrzymać orzeczenie - ma do wyboru język angielski i francuski

• Oświadczenie o tym, że sprawą nie zajmował się inny organ międzynarodowy, który miał prawo ją rozstrzygnąć (wyjątek dotyczy zakazu nieludzkiego postępowania i przewlekłego postępowania w sprawach cywilnych)

WAŻNY ADRES

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg Cedex

France

Podstawa prawna

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. nr 61 z 1993 r., poz. 284 z późn. zm.).