Co zawiera formularz

Skargę do Trybunału składa się na specjalnym formularzu, który należy wypełnić dokładnie i wyczerpująco, przedstawiając nawet informacje przekazane wcześniej w poprzedniej korespondencji do Kancelarii Trybunału.

Skargę może złożyć grupa osób, lecz wówczas każdy skarżący przedstawia osobno informacje na swój temat, nawet na oddzielnej kartce.

Należy też podać informacje dotyczące ewentualnego reprezentanta osoby skarżącej. W razie ustanowienia adwokata lub innego reprezentanta trzeba również załączyć podpisany formularz pełnomocnictwa. Musi być ono zawsze udzielone na piśmie. Przedstawicielem skarżącego musi być adwokat, który ma prawo prowadzić praktykę w jednym z państw, które jest stroną konwencji, oraz jest mieszkańcem takiego państwa. Natomiast oprócz adwokata reprezentantem może być każda inna osoba, którą Trybunał dopuści do udziału w postępowaniu. W razie ustanowienia przedstawiciela Kancelaria Trybunału będzie prowadziła korespondencję wyłącznie z nim.

W drugiej części formularza podaje się informacje dotyczące stanu faktycznego. Opisuje się tam wydarzenia w takiej kolejności, w jakiej wystąpiły. Trzeba też podać daty zdarzeń. Gdyby zarzuty dotyczyły kilku różnych spraw, to wówczas każdą z nich opisuje się osobno.

Ważne!

Zanim zostanie wniesiona skarga do Trybunału, skarżący musi wykorzystać w kraju wszystkie przysługujące mu środki odwoławcze

Natomiast w trzeciej części formularza skarżący musi wyjaśnić, jakie przepisy Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności stanowią podstawę wysuwanych zarzutów i dlaczego wskazane fakty uzasadniają naruszenie przepisów.

W części czwartej skarżący przedstawia środki odwoławcze, które już wykorzystał. Wskazuje je osobno w zakresie każdego zarzutu. Powinien też wyjaśnić, czy istniały inne możliwości odwoływania się, a jeżeli ich nie wykorzystał, to musi wytłumaczyć, z jakiego powodu to nastąpiło.

PRZYKŁAD: ŚRODKI ODWOŁAWCZE W KRAJU

Zanim skarżący wniesie skargę, powinien w kraju wykorzystać drogę sądową, czyli od orzeczenia sądu I instancji odwołać się do sądu II instancji, a tam, gdzie jest to możliwe, usiłować skorzystać z kasacji.

Natomiast w sprawach administracyjnych skarżący powinien odwołać się do organu II instancji, a następnie wystąpić ze skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z kolei w piątej części formularza skarżący składa oświadczenie dotyczące swoich żądań, określa też roszczenie w zakresie zadośćuczynienia. Natomiast w szóstej części musi złożyć oświadczenie o postępowaniu przed innymi organami międzynarodowymi. Chodzi o to, czy te same zarzuty były przedstawiane innym organom międzynarodowym do zbadania lub rozstrzygnięcia. Gdyby takie postępowanie toczyło się, to należy podać informacje na jego temat oraz dołączyć kopie decyzji i innych dokumentów.

Do skargi dołącza się kopie wszystkich wyroków i decyzji z uzasadnieniami (a nie tylko same sentencje) wydanych w kraju, a wykaz tych dokumentów podaje się w części siódmej formularza. Dołącza się też (i wymienia w wykazie) kopie innych dokumentów, które skarżący chce zgłosić jako dowody np. oświadczenia świadków.

Skargę należy własnoręcznie podpisać w części ósmej formularza. Gdyby podpisał ją przedstawiciel skarżącego, to wówczas musi dołączyć do skargi pełnomocnictwo podpisane przez skarżącego pod warunkiem, że nie zostało ono złożone już wcześniej. Gdy skargę składa grupa osób, to wówczas każdy skarżący się powinien ją własnoręcznie podpisać. Skargę złożoną przez organizację pozarządową musi podpisać konkretna osoba albo kompetentny organ.