Edmund D. wystąpił do Poczty Polskiej o wydanie zaświadczenia o listownej przesyłce poleconej. Jego zdaniem zestawienie treści stempli dziennych i nalepki „R” wskazuje na niespójność rejestracyjną przesyłki. To uzasadnia dochodzenie rzeczywistego stanu rzeczy. Świadczy też o interesie prawym w dochodzeniu zaświadczenia. Poczta nie wydała zaświadczenia, więc Edmund D. skierował do sądu administracyjnego skargę na bezczynność.

W odpowiedzi na skargę dyrektor oddziału rejonowego wyjaśnił, że sprawa nie podlega sądownictwu administracyjnemu. Kodeks postępowania administracyjnego nie obejmuje kwestii związanych z obrotem pocztowym. Ponadto zasady działania Poczty Polskiej uregulowane w prawie pocztowym oraz przepisach regulujących organizację i zasady jej działania nie przewidują wydawania zaświadczeń. Odwołania zaś w sprawach związanych z obrotem pocztowym składa się w formie reklamacji.

W ocenie sądu sprawa mieściła się w katalogu spraw, którymi zajmują się sądownictwo administracyjne. Wskazany przez skarżącego organ stał się w postępowaniu dotyczącym wydania zaświadczenia organem administracji publicznej. Jednak choć bezczynność w zakresie żądanego zaświadczenia podlega zaskarżeniu do sądu, to nie w każdej sytuacji organ ma obowiązek jego wydawania. Skarga na bezczynność organu w przedmiocie niewydania zaświadczenia nie może bowiem przysługiwać w sytuacji, kiedy organ nie miał obowiązku wydawania takiego zaświadczenia. To miało miejsce w niniejszej sprawie.

Zaświadczenie nie przyznaje, nie stwierdza ani nie uznaje uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Potwierdza istnienie uprawnienia lub obowiązku przyznanego lub potwierdzonego wcześniej w decyzji bądź w innym indywidualnym akcie prawnym. Organ może w zaświadczeniu potwierdzić, że dane uprawnienie lub obowiązek powstał z mocy samego prawa, ale dotyczy to tylko takiej sytuacji, gdy takie uprawnienie lub obowiązek wiąże się z uprzednim wydaniem określonej decyzji administracyjnej. W określonym stanie faktycznym zaświadczenie nie spełniałoby swego zadania, gdyż nie potwierdzałoby istnienia uprawnienia lub obowiązku, co potwierdza tezę o braku konieczności jego wydawania przez organ. Jeżeli żądanie dotyczyło czynności materialno-technicznej, bezczynność w sprawie niewydania zaświadczenia nie podlega zaskarżeniu do sądu. To przesądziło o odrzuceniu skargi.