Poszkodowany żądał zasądzenia od pozwanego towarzystwa ubezpieczeń wypłaty oszacowanego kosztu naprawy samochodu. Jako podstawę żądania wskazywał zaistnienie kolizji drogowej. Sprawcę wiązała z ubezpieczycielem umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Po stłuczce powód otrzymał od pozwanego odszkodowanie w wysokości 13 574,78 zł, dochodził natomiast różnicy pomiędzy tą kwotą a kosztem naprawy samochodu przedstawionym przez biegłego.

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości, nie zaprzeczając w zasadzie swojej odpowiedzialności. Kwestionował z kolei zakres szkód i wysokość odszkodowania. W szczególności podnosił, że powód powinien udowodnić zarówno dokonanie naprawy przez osobę inną niż powód, a także kwestie związane z ceną zakupionych części. W szczególności podnosił, że cena powinna zostać pomniejszona o VAT.

Sąd Rejonowy w Warszawie stwierdził jednak, że osoba dochodząca odszkodowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności deliktowej nie jest zobowiązana do wykazania, że faktycznie poniosła już koszty naprawy. Szkoda, do naprawy której zobowiązany był sprawca, istnieje bowiem niezależnie od dokonania naprawy.

Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, sygn. akt II C 163/08, niepublikowany