Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok, w którym uznał, że sąd ma obowiązek powiadomić o terminie rozprawy wszystkich obrońców oskarżonego. W sprawie, w której zapadło orzeczenie, oskarżony miał ustanowionych dwóch obrońców z wyboru. Zdaniem sądu wyraził więc wolę i gotowość korzystania z pomocy każdego z nich. Skoro tak, to każdego należało zawiadomić o rozprawie. Sędziowie podkreślili, że brak zawiadomienia dla jednego z obrońców nie może być uzasadniany zbieżnością nazwisk czy też pokrewieństwem obrońców. Tego typu zaniechania nie tłumaczy także ta sama siedziba kancelarii adwokackiej. Skoro oskarżony odrębnie ustanowił dwóch obrońców z wyboru, to każdego z nich należy zawiadomić o terminie rozprawy. Każdy z nich bowiem ma prawo wziąć w niej udział.

W przypadku gdy o rozprawie został powiadomiony tylko jeden z pełnomocników, dochodzi do naruszenia art. 117 par. 1 kodeksu postępowania karnego. Stanowi on, że uprawnionego do wzięcia udziału w czynności procesowej zawiadamia się o jej czasie i miejscu.

Sygn. akt II AKa 310/09