Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie podjął uchwałę dotyczącą zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego. Siedmioosobowy skład sądu uznał, że dodatku pielęgnacyjnego z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie wlicza się do limitu dochodu, od którego uzależnione jest przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA Włodzimierz Ryms zauważył, że do dochodu warunkującego przyznanie dodatku mieszkaniowego nie wlicza się m.in. zasiłków pielęgnacyjnych. Niestety, przepisy nie dają jasnej odpowiedzi, jaka jest treść tego pojęcia. Dlatego w ocenie NSA należy zastosować wykładnię systemową. Sąd zauważył, że w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustawodawca posługuje się pojęciem: dodatek pielęgnacyjny. W ustawie o zasiłkach rodzinnych funkcjonuje zaś pojęcie: zasiłek pielęgnacyjny. Należy uznać, że mają one jednak podobne funkcje. Jak podkreślił NSA, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostaje wyłączone w przypadku przyznania dodatku pielęgnacyjnego. Zdaniem sądu dodatek pielęgnacyjny mieści się w ogólnym pojęciu zasiłki pielęgnacyjne.

Uchwała została podjęta z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim wniosku rzecznik zwrócił uwagę na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Niektóre składy orzekające uznawały, że do limitu dochodów przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego należy doliczyć dodatek pielęgnacyjny, bo nie jest on zasiłkiem. Sam RPO opowiedział się za uznaniem, że dodatek pielęgnacyjny nie wpływa na wysokość dochodu branego pod uwagę przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Co do zasady za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów i składek. Jednocześnie nie wlicza się do niego m.in. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych.

Sygn. akt I OPS 8/09