ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną rady gminy, która kwestionowała wygaszenie mandatu wójta. Sąd potwierdził, że wójt łącząc mandat radnego z pełnieniem funkcji w radzie nadzorczej banku spółdzielczego, naruszył tzw. przepisy antykorupcyjne. Zgodnie z nimi osoba piastująca stanowisko wójta nie może być jednocześnie członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni.

Sposób uczestnictwa

Sąd zgodził się też z wojewodą, że w postępowaniu o wydanie zarządzenia zastępczego o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku naruszenia tzw. przepisów antykorupcyjnych mandat wygasa bowiem z mocy samego prawa. Orzeczenie rady czy w ostateczności wojewody tylko to potwierdza. Sposób uczestnictwa w tym postępowaniu w sposób odrębny reguluje ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. nr 113, poz. 984 z późn. zm.). Nie jest to jednak czynny udział w postępowaniu administracyjnym, a jedynie prawo do wypowiedzenia się.

Brak przesłanek

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił jednocześnie szeregu procesowych zarzutów rady.

– W sprawie nie wystąpiły przesłanki ani do stwierdzenia nieważności, ani do uchylenia wyroku. Przede wszystkim nie można uznać, że choroba przewodniczącego rady powodowała bezwzględną konieczność odroczenia rozprawy przed sądem I instancji – podkreślał sędzia sprawozdawca Jan Paweł Tarno.

– Nie jest tak, że jak osoba piastująca urząd zachoruje, to nie ma organu. Przewodniczący rady gminy mógł przecież ustanowić pełnomocnika – argumentował sędzia sprawozdawca.

Nieważność uchwały

Spór o wójta powstał w 2008 roku po tym, jak wojewoda wystąpił do rady o uchylenie mu mandatu. Powodem było ujawnienie, że w okresie kadencji jednocześnie pełnił funkcje nadzorcze w banku spółdzielczym. Rada nie tylko nie uchyliła mandatu, ale podjęła uchwałę o jego niewygaśnięciu. Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały, a jednocześnie zarządzeniem zastępczym stwierdził wygaśnięcie mandatu wójta gminy.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II OSK 712/09