ORZECZENIE

Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że każdy zastępca komornika ma prawo domagać się wypłacenia prawomocnie ustalonej opłaty, która przypadła komornikowi przejmującemu kancelarię.

Kwestia sporna powstała w momencie, gdy zastępca komornika Grzegorz Bartyś objął funkcję w rewirze po odwołaniu swego poprzednika. Przez rok wykonywał czynności egzekucyjne, w tym sprzedał nieruchomość o wartości 57 tys. zł. Jednak wynagrodzenie to zostało przekazane nowemu komornikowi.

Prokurator, przedstawiciel Sejmu i rzecznik praw obywatelskich uczestniczący w rozprawie przed Trybunałem twierdzili, że art. 63 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przyznający komornikowi odwołanemu opłatę, którą wyegzekwował jego zastępca – jest niezgodny z konstytucją.

– Odwołanie komornika następuje nie tylko ze względu na osiągnięcie limitu wieku – wyjaśniał prokurator Andrzej Stankowski.

– Niekiedy jest to wyrok sądu karnego czy dyscyplinarnego. Zaskarżony przepis uprzywilejowuje komornika odchodzącego kosztem jego zastępcy.

Trybunał zgodził się z poglądem, że zaskarżony przepis ustawy o komornikach sądowych jest niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony własności i praw majątkowych. Sędzia sprawozdawca prof. Ewa Łętowska podkreśliła, że opłata egzekucyjna jest pewnego rodzaju wynagrodzeniem za pracę, którą wykonał komornik. Status komornika jest więc identyczny, jak jego zastępcy. Zasadą jest, że ten, kto wykonał pracę, otrzymuje za nią wynagrodzenie – tak wynika z zasady równości zawartej w art. 32 konstytucji – mówiła prof. Ewa Łętowska.

– Równa ochrona własności oznacza równą ochronę praw majątkowych.

– Jest potrzeba doprecyzowania przepisu określającego wynagrodzenie osób zastępujących komorników – stwierdziła Halina Dymecka, radca prawny reprezentujący skarżącego.

– Należy wyraźnie określić w nowej ustawie o komornikach sądowych zadania i prawa osób, które zostają wyznaczone do czasowego zastępowania komornika w czasie jego nieobecności, oraz rolę zastępców w przypadku odwołania i śmierci komornika. Ci ostatni wykonują wszystkie funkcje komornika, ponosząc za to pełną odpowiedzialność. Utrzymują też kancelarię, co jest wynikiem prywatyzacji komorników, która dokonała się w 2004 roku.

Skarżącemu komornikowi przysługuje prawo do wznowienia postępowania na podstawie kpc.

Sygnatura akt SK 5/09

702 kancelarie  komornicze działają w Polsce