ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny, który rozpoznał skargę na decyzję ministra sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką, stwierdził, że kilka pytań z ubiegłorocznego testu było sporządzonych w sposób nieprawidłowy.

Sąd rozpatrywał skargę osoby, która zdawała egzamin na aplikację adwokacką w roku ubiegłym. Skarżący powołał się na naruszenie art. 75i prawa o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. nr 1058, poz. 123 z późn. zm.), który mówi, że pytanie testowe zawiera trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy.

W opinii skarżącego trzy pytania nie spełniały tego wymogu. Ten pogląd podzielili sędziowie WSA. Pierwszy zarzut odnosił się do pytania nr 75, w którym była mowa o prawie małżonka w separacji do korzystania z mieszkania, w którym zamieszkiwał do tej pory wspólnie ze współmałżonkiem. Zdaniem skarżącego za prawidłowe można było uznać dwie odpowiedzi, albowiem w doktrynie toczy się spór na temat tego zagadnienia. Kolejne zaskarżone pytanie zmieszczone zostało w teście konkursowym pod numerem 82. Dotyczyło ono formy, w jakiej powinna zostać sporządzona umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawarta na czas dłuższy niż rok.

Sędziowie uznali, że w teście nie zamieszczono poprawnej odpowiedzi, gdyż żaden z wariantów nie stanowił, że wymóg formy pisemnej jest zastrzeżony dla wywołania określonych w ustawie skutków prawnych. A tak stanowi art. 660 kodeksu cywilnego. Ostatnie zakwestionowane pytanie miało numer 186 i dotyczyło postępowania dewizowego. Jak podnosił skarżący – należy je uznać za dwuinstancyjne.

Tymczasem minister sprawiedliwości utrzymywał, że jest ono jednoinstancyjne, gdyż wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy rozpoznaje ten sam organ i nie dochodzi do przeniesienia postępowania do wyższej instancji. Jak jednak zauważyli sędziowie, obydwa stanowiska w poglądach judykatury i doktryny są uważane za uzasadnione.

Sprawa zostanie przekazana ministrowi sprawiedliwości do ponownego rozpoznania. Zdający mogą zostać wpisani na listę aplikantów.

Sygn. akt VI SA/Wa 665/09