ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie może rozpoznać skargi kasacyjnej syndyka po wykreśleniu upadłej spółki z KRS. W takiej sytuacji spółka przestaje być osobą prawną i traci zdolność procesową oraz sądową. Umarzając postanowieniem postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej syndyka, sąd uznał, że nie może prowadzić go dalej. Sąd podkreślił, że w przypadku zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia z rejestru występuje utrata zdolności, która jest przeszkodą nieusuwalną. W ocenie NSA w tym przypadku nie zachodzi bowiem następstwo prawne pod tytułem ogólnym.

Orzeczenie sądu ma istotne znaczenie praktyczne. Oznacza bowiem, że zakończenie postępowania upadłościowego ma automatyczne przełożenie na toczące się postępowanie sądowoadministracyjne. Jeżeli upadła spółka zostanie wykreślona z KRS pomiędzy I a II instancją sądowoadministracyjną, sąd kasacyjny nie będzie mógł merytorycznie odnieść się do jej sprawy.

W sprawie, w której NSA wydało postanowienie, chodziło o podatkowe należności spółki za 2002 rok. Skargę do sądu administracyjnego wniósł syndyk masy upadłości. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z jej argumentacją i potwierdził, że spółka błędnie rozliczyła koszty podatkowe.

Od tego wyroku syndyk wniósł skargę kasacyjną. Jednak wykreślenie spółki z KRS spowodowało umorzenie postępowania przed NSA.

Sygn. akt II FSK 94/08