SENTENCJA

SYGN. AKT C 195/08

Rinau/Niemcy

Do litewskiego sądu najwyższego wystąpiono z wnioskiem o nieuznanie na Litwie orzeczenia wydanego przez sąd niemiecki przyznającego opiekę nad dzieckiem ojcu zamieszkałemu w Niemczech i nakazującego matce zamieszkałej na Litwie wydanie dziecka ojcu.

Sytuacja faktyczna wyglądała następująco: obywatelka litewska Inga Rinau zawarła związek małżeński z obywatelem Niemiec Michaelem Rinau. Małżonkowie mieszkali w Niemczech. Dwa miesiące po przyjściu na świat ich córki Luisy, małżonkowie rozstali się, a córka pozostała przy matce. Wszczęte zostało postępowanie rozwodowe. W lipcu 2006 r. po uzyskaniu zgody męża na dwutygodniowy urlop z córką za granicą Ringu opuściła wraz z dzieckiem Niemcy i udała się na Litwę, gdzie pozostała i mieszka do tej pory.

W sierpniu 2006 r. Amtsgericht Oranienburg powierzył tymczasowo opiekę nad Luisą jej ojcu. W grudniu 2006 r. sąd w Kłajpedzie (Litwa) oddalił wniosek ojca mający na celu wydanie córki do Niemiec. Od tego czasu sądy niemieckie i litewskie wydały szereg orzeczeń w przedmiocie ewentualnego wydania Luisy do Niemiec.

Na Litwie z jednej strony orzeczenie odmawiające wydania Luisy zostało zakwestionowane przez sąd apelacyjny, który nakazał wydanie dziecka do Niemiec. Wykonanie tego orzeczenia zostało jednak w międzyczasie zawieszone. Z drugiej strony, I. Rinau wystąpiła do sądu z wnioskiem o nieuznanie orzeczenia Amtsgericht Oranienburg nakazującego wydanie. dziecka

Litewski sąd najwyższy zmierza do ustalenia, czy pomimo wykonalności orzeczenia nakazującego wydanie może on rozpoznać wniosek I. Rinau z tego względu, iż Amtsgericht nie zastosował się do trybu postępowania przewidzianego przez rozporządzenie wspólnotowe. W szczególności sąd najwyższy wyraża wątpliwość, czy Amtsgericht miał prawo wydać świadectwo stwierdzające wykonalność orzeczenia nakazującego wydanie w sytuacji, gdy w następstwie zmiany orzeczenia sądu okręgowego w Kłajpedzie odmawiającego wydania, warunki, na jakich rozporządzenie przewiduje wydanie świadectwa nie były już spełnione.

W wyroku z 11 lipca br. Trybunał stwierdził, że świadectwo dotyczące wykonalności może być wydane jedynie, jeśli wcześniej zostało wydane orzeczenie odmawiające wydania dziecka. W sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym zmiana przez sąd apelacyjny orzeczenia dotyczącego odmowy wydania nie stoi jednakże na przeszkodzie wydaniu przez Amtsgericht Oranienburg świadectwa.

Trybunał stwierdził, iż w przypadku dostarczenia orzeczenia odmawiającego wydania i jego dostarczenia sądowi wydającemu świadectwo, traci znaczenie, okoliczność, iż wcześniejsze orzeczenie odmawiające wydania zostało zmienione, uchylone, ewentualnie zawieszone. Do sądu państwa wykonania należy wyłącznie stwierdzenie wykonalności orzeczenia, dla którego wydano świadectwo oraz nakazanie bezzwłocznego wydania dziecka.