SENTENCJA

SYGN. AKT II SA/Bk 464/08

Małżonkowie S. wystąpili o zwrot części działki budowlanej. Podnieśli, że aktualnie wywłaszczona nieruchomość nie jest potrzebna gminie, a oni nie otrzymali za nią odszkodowania. Organ umorzył jednak postępowanie w sprawie. Wyjaśnił, że wnioskodawcy obecnie nie są już właścicielami działki. Dlatego nie przysługuje im roszczenie o zwrot części nieruchomości, która była uprzednio ich własnością.

Byli właściciele działki zaskarżyli umorzenie do sądu administracyjnego, który oddalił ich skargę. Sąd przypomniał, kiedy można żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Jednak roszczenie takie nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej.

W ocenie sądu rozstrzygnięcie organów było prawidłowe, choć popełniły one błąd proceduralny. Niespełnienie przesłanek do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości powinno skutkować decyzją odmowną, a nie umorzeniem. Pomimo tego uchybienia sąd stwierdził, że nie miało ono istotnego wpływu na wynik sprawy. Skutki wydanych decyzji są dla skarżących takie same jak decyzji odmownej o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Dlatego sąd nie uwzględnił skargi.