ORZECZENIE

Małopolska Telewizja Kablowa Star-Tv dostarczała w Tarnowie abonentom program telewizyjny w pakietach programowych. W regulaminie świadczenia usług, załączonych do umów z klientami przedsiębiorca zamieścił postanowienie, zgodnie z którym o zmianach wysokości abonamentu zobowiązany był powiadomić użytkowników z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem. Taka informacja miała zostać podana konsumentowi do wiadomości przez zamieszczenie jej w wideogazecie na kanale telewizji, na budynkach bądź poprzez przesłanie jej pocztą elektroniczną.

Tożsamość klauzul

Takie postanowienia regulaminu wzbudziły podejrzenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Prezes wszczął postępowanie, zakończone wydaniem decyzji nakazującej zaniechanie Telewizji Star-Tv stosowania takich klauzul, gdyż naruszają one zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto na spółkę została nałożona kara 9 tys. zł. Na rozstrzygnięcie prezesa miał wpływ fakt uznania wcześniej podobnego postanowienia za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanie go do rejestru klauzul abuzywnych.

Telewizja Star-TV nie zgodziła się z decyzją i odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podzielił stanowisko prezesa UOKiK.

Zainteresowany następnie wniósł apelację. Jego pełnomocnik podnosił przed sądem, iż nie powinno dojść do nałożenia kary, gdyż w momencie zawiadomienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przez prezesa UOKiK firma Star-Tv natychmiast dokonała zmian w regulaminie.

W odpowiedzi na apelację pełnomocnik urzędu argumentowała, że powód miał świadomość, iż posługuje się w obrocie z abonentami zakazanym wzorcem umownym. Zdaniem pozwanego, prezes mógłby oczywiście zaniechać nałożenia kary pieniężnej, gdyby spółka dostarczyła każdemu abonentowi poprawiony regulamin.

Rozwiązanie umowy

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację, przyjmując postanowienia sądu I instancji za swoje. W ustnych motywach wyroku skład orzeczniczy podkreślił, iż działanie strony powodowej wypełniało przesłanki z art. 23a par. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest stosowanie wzorców umów, które zostały uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Sędziowie wskazali, iż przedsiębiorca używał takich wzorców w umowach abonenckich i nie mógł zasłaniać się nieświadomością swego działania, gdyż wspomniany rejestr jest jawny.

Ponadto skład orzekający dodał, iż art. 3841 kodeksu cywilnego przyznaje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w przypadku jej zmiany. Stąd powinien być on poinformowany o tym w sposób umożliwiający rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą. W rozpatrywanym przypadku natomiast - jak zauważyli sędziowie - sposób przekazywania informacji przez Star-TV umożliwia jej dowolną zmianę opłat bez obawy, że abonent wypowie umowę w przypadku zmiany jej istotnego postanowienia, czyli ceny usługi telekomunikacyjnej.

Sygn. akt VI AC 1084/08