ORZECZENIE

Trybunał zaznaczył, że w polskim systemie prawnym przewidziano szczególny status osadzonych kobiet w ciąży, i to gwarantuje kodeks karny wykonawczy. Specjalne warunki, jakie należy im stworzyć po porodzie w zakładzie karnym, to możliwość dokonywania dodatkowych zakupów, dłuższy spacer, niestosowanie niektórych kar porządkowych.

W uzasadnieniu orzeczenia TK podkreślił, że wprowadzenie do k.p.k. specjalnego przepisu wyłączającego stosowanie aresztu wobec kobiet w ciąży byłoby zbędną kazuistyką. Gdyby tak się stało, to wówczas należałoby wyszczególnić także wszystkie inne osoby, jak np. osoby w podeszłym wieku czy niepełnosprawne.

Zastosowanie aresztu zależy od stanu zdrowia oskarżonego i warunki określone w art. 260 par. 1 są na tyle ogólne, że dotyczą także kobiet w ciąży, uznał TK. W tych okolicznościach nie można więc uznać, że pominięto w przepisach w sposób dyskryminujący kobiety oczekujące potomstwa - mówił sędzia sprawozdawca.

Trybunał podkreślił, że zakaz aresztowania kobiet w ciąży już praktycznie istnieje. Artykuł 259 par. 1 k.p.k. bowiem odnosi się do odstąpienia od tymczasowego aresztowania w dwóch przypadkach: gdy spowoduje on negatywne skutki zdrowotne oraz inne wyjątkowo ciężkie konsekwencje dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Zdanie odrębne wobec orzeczenia Trybunału zgłosiło dwoje sędziów - Teresa Liszcz i Marek Kotlinowski.

Rzecznik praw obywatelskich kwestionował pominięcie kobiet w ciąży jako odrębnej grupy, wobec której sąd może odstąpić od zastosowania aresztu tymczasowego (art. 259 par. 1 k.p.k.). Natomiast drugi zakwestionowany art. 260 k.p.k. przewiduje, że w razie złego stanu zdrowia przysługuje oskarżonemu skorzystanie z opieki leczniczej w odpowiedniej placówce.

Sygn. akt K 24/07