Wejście w nowy okres programowania funduszy unijnych 2007-2013 to nowe perspektywy dla efektywnego wykorzystania tych środków, postawionych do dyspozycji m.in. gmin i powiatów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Na podstawie ustawy z 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. nr 187, poz. 1381 ze zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie mógł udzielać pożyczek na wyprzedzające finansowanie na realizację działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oprócz samorządów beneficjentami pożyczek będą także lokalne grupy działania.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania pożyczek określa rozporządzenie Rady Ministrów z 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 156, poz. 968).

Działania z pożyczką

Jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania będą mogły otrzymać środki z budżetu państwa w formie nisko oprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach takich działań, jak:

Oś 3 PROW:

1) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - obejmuje projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

- gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,

- tworzenia systemu zbioru, segregacji i/lub wywozu odpadów komunalnych,

- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Zakres pomocy dotyczy kosztów inwestycyjnych, w szczególności: zakupu materiałów i wykonania prac budowlano-montażowych, zakupu niezbędnego wyposażenia;

2) odnowa i rozwój wsi - obejmuje projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,

- budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami z przeznaczeniem na cele publiczne,

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Oś 4 PROW:

1) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - obejmuje projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w celu umożliwienia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy;

2) wdrażanie projektów współpracy - obejmuje pomoc przyznawaną lokalnym grupom działania na realizację projektów w ramach współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej. Pomoc przyznawana w ramach tego działania dotyczy projektów współpracy:

- zawartych w LSR,

- nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR;

3) funkcjonowanie lokalnej grupy działania - obejmuje pomoc przyznawaną lokalnym grupom działania na funkcjonowanie lokalnej grupy działania oraz nabywanie umiejętności i aktywizację prowadzoną na obszarze wdrażania LSR. Pomoc może dotyczyć w szczególności:

- kosztów bieżących (administracyjnych) lokalnej grupy działania,

- realizacji badań dotyczących obszaru objętego LSR,

- informowania o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności lokalnej grupy działania,

- szkolenia osób biorących udział we wdrażaniu LSR,

- organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością lokalnej grupy działania,

- animowania społeczności lokalnych.

Składanie wniosków

O preferencyjne pożyczki będą mogły ubiegać się te jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania, które nie posiadają własnych środków finansowych na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013. Pożyczki udzielane przez BGK pozwolą pokryć koszty inwestycji, zanim nadejdą środki unijne.

Wnioski o udzielenie pożyczki składane będą w oddziałach BGK wraz z:

• zatwierdzoną przez właściwy organ samorządu województwa listą operacji - w przypadku działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

• pozytywną opinią organu samorządu województwa o przyznaniu pomocy - w przypadku działań: Wdrażanie projektów współ-pracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

Umowa pożyczki

Jeżeli pożyczkobiorca spełni wszystkie wymogi formalne, to zawarcie umowy pożyczki z BGK nastąpi nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.

Prowizja od udzielonej pożyczki wynosić będzie 0,1 proc. kwoty udzielonej pożyczki i będzie płatna w dniu przekazania pierwszej transzy.

W celu uruchomienia środków w ramach pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany będzie do przedłożenia w BGK:

• harmonogramu przekazywania transz pożyczki, opracowanego przez pożyczkobiorcę,

• umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poszczególnych działań.

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazywał będzie środki transz pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji, której dotyczyć będzie pożyczka. Środki z pożyczki trafiać będą na rachunek bankowy otwarty przez pożyczkobiorcę w BGK do obsługi pożyczki.

Oprocentowanie dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym będzie wynosić 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał. Na podstawie stopy rentowności bonów skarbowych w ostatnim minionym kwartale oprocentowanie pożyczki wyniosłoby około 1,6 proc. Odsetki od udzielonej pożyczki spłacane będą w okresach miesięcznych.

Lista oddziałów BGK, w których można składać wnioski o pożyczki na wyprzedzające finansowanie

I Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel. 0 22 522 93 33, e-mail:warszawa1@bgk.com.pl

II Oddział w Warszawie

ul. Zamoyskiego 53, 03-801 Warszawa, tel. 0 22 522 94 71, e-mail:warszawa2@bgk.com.pl

III Oddział w Warszawie

ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, tel. 0 22 596 58 30, e-mail:warszawa3@bgk.com.pl

Oddział w Białymstoku

ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, tel. 0 85 748 52 52, e-mail: bialystok@bgk.com.pl

Oddział w Gdańsku

ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk, tel. 0 58 320 58 50, e-mail: gdansk@bgk.com.pl

Oddział w Gdyni

ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia, tel. 0 58 621 90 21, e-mail: gdynia@bgk.com.pl

Oddział w Katowicach

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice, tel. 0 32 602 94 00, e-mail: katowice@bgk.com.pl

Oddział w Katowicach - Filia w Bielsku-Białej

ul. Sixta 19, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 0 33 813 81 08, fax 0 33 813 81 09, e-mail: bielskobiala@bgk.com.pl

Oddział w Kielcach

ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce, tel. 0 41 360 12 00, e-mail: kielce@bgk.com.pl

Oddział w Krakowie

ul. Batorego 14, 31-135 Kraków, tel. 0 12 631 95 60, e-mail: krakow@bgk.com.pl

Oddział w Tarnowie

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, tel. 0 14 631 33 31, e-mail: tarnow@bgk.com.pl

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin, tel. 0 81 528 61 00, e-mail: lublin@bgk.com.pl

Oddział w Łodzi

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, tel. 0 42 634 57 50, e-mail: lodz@bgk.com.pl

Oddział w Olsztynie

ul. Seweryna Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn, tel. 0 89 523 05 00, e-mail: olsztyn@bgk.com.pl

Oddział w Opolu

ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole, tel. 0 77 423 47 11, e-mail: opole@bgk.com.pl

Oddział w Pile

ul. dr F. Witaszka 2a, 64-920 Piła, tel. 0 67 210 74 00, e-mail: pila@bgk.com.pl

Oddział w Poznaniu

ul. Świętego Marcina 58/64, 61-807 Poznań, tel. 0 61 885 31 00, e-mail: poznan@bgk.com.pl

Oddział w Rzeszowie

ul. Szpitalna 1, 35-065 Rzeszów, tel. 0 17 867 05 40, e-mail: rzeszow@bgk.com.pl

Oddział w Szczecinie

ul. Śląska 32a, 70-433 Szczecin, tel. 0 91 434 47 11, e-mail: szczecin@bgk.com.pl

Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, tel. 0 56 612 01 50, e-mail: torun@bgk.com.pl

Oddział we Wrocławiu

ul. Malarska 26, 50-111 Wrocław, tel. 0 71 388 42 00, e-mail: wroclaw@bgk.com.pl

Oddział we Wrocławiu - Filia w Kaliszu

pl. Bogusławskiego 2, 62-800 Kalisz, tel. 0 62 765 71 00, e-mail: kalisz@bgk.com.pl

Oddział we Wrocławiu - Filia w Legnicy

ul. Szkolna 9, 59-220 Legnica, tel. 0 76 852 31 64, e-mail: legnica@bgk.com.pl

Oddział w Zielonej Górze

ul. Kupiecka 32 c, 65-058 Zielona Góra, tel. 0 68 328 06 40, e-mail: zielonagora@bgk.com.pl