W komunikacie zamieszczonym na stronie trybunału czytamy, że stan prawny w zakresie wynagrodzeń i innych uprawnień sędziów obowiązuje od lat. Nie zmieniła go nawet ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157).

Sędziowskie pensje określane są ustawowo, a ich waloryzacja wynika z przyjętego przez ustawodawcę mechanizmu.

W ujęciu kwotowym, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze sędziego TK wynosi obecnie 23 129,28 zł brutto. W tym jest tzw. dodatek stażowy za wieloletnią pracę, przysługujący również sędziom sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także prokuratorom, członkom korpusu służby cywilnej i pracownikom urzędów państwowych, żołnierzom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych. Prezesowi i wiceprezesowi TK przysługuje ponadto dodatek funkcyjny - czytamy w komunikacie Biura.

W kwestii stanu spoczynku napisano z kolei, że jest on przede wszystkim gwarancją niezawisłości sędziowskiej. "Zabezpiecza on przed koniecznością rozważania sposobów zarobkowania po zakończeniu misji sędziowskiej, zabiegania o względy polityków, środowisk czy gremiów, od których mogłaby zależeć przyszłość sędziego" - czytamy w komunikacie.

W piśmie poruszono również kwestię czasu pracy sędziów. Zwrócono przy tym uwagę, że jest on nienormowany, a godziny spędzone na sali rozpraw to tylko ułamek ich obowiązków. Sędziowie biorą bowiem udział w naradach oraz przygotowują projekty orzeczeń w sprawach, w których są sprawozdawcami i to również zajmuje im dużo czasu.

Wyjaśniono także, że od początku istnienia Trybunału Konstytucyjnego, prawo dopuszcza kontynuowanie przez sędziów TK – każdorazowo za zgodą prezesa trybunału - pracę naukowo-dydaktyczną.

W komunikacie możemy również przeczytać na temat roli pracowników Biura TK w funkcjonowaniu trybunału i wynagrodzeniach, które za wykonywanie swoich obowiązków pobierają.

Pełna treść komunikatu znajduje się TUTAJ.

PS/źródło: TK