Doręczanie przez Pocztę Polską zwykłych przesyłek listowych priorytetowych i ekonomicznych w obrocie krajowym nie spełnia wymagań terminowości, określonych w załączniku do rozporządzenia ministra infrastruktury. Duży spadek terminowości doręczeń dotyczy w szczególności listów nadawanych w relacjach lokalnych. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w okresie od września 2007 r. do czerwca 2008 r. Poczta Polska tłumaczy, że badanie UKE zostało przeprowadzone w okresie strajku, który miał miejsce w pierwszej połowie czerwca 2008 r. Wówczas doszło do pogorszenia wskaźników terminowości.

- Poczta Polska prowadzi od kilku lat stałe badania terminowości przebiegu przesyłek - mówi Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Ostatnie badania wykazały, że wskaźniki terminowości dla nierejestrowanych listów ekonomicznych są w tej chwili najlepsze od 2007 roku - twierdzi rzecznik.

Nieprawidłowy obrót

Prezes UKE zauważył też nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu przesyłek zwykłych. Poczta Polska nieterminowo opróżnia pocztowe skrzynki nadawcze, a także brak jest codziennej obsługi rejonu doręczeń przez listonosza. Często nieczytelny odcisk datownika nie pozwala jednoznacznie ustalić daty i godziny wysłania listu. Badania wykazały, że niejednokrotnie następuje ustawienie błędnej daty lub godziny na datownikach pocztowych. Niepokojące są też nieprawidłowości w postaci pogniecenia lub zniszczenia przesyłek.

- UKE ma obowiązek zbadać jakość usług świadczonych przez operatora publicznego, a następnie ogłasza wyniki tych badań i prosi dyrektora Poczty Polskiej o poprawę wykrytych nieprawidłowości - tłumaczy Jacek Strzałkowski, rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W związku z brakiem uprawnień do ukarania ewentualnych uchybień operatora prezes UKE może tylko czekać do kolejnego terminu badania.

Bez kary za opóźnienia

- Niestety prawo pocztowe nie przewiduje możliwości nałożenia kary na Pocztę Polską za to, że nie spełnia standardów terminowości doręczeń, określonych przez dyrektywy unijne i rozporządzenie polskiego ministra - mówi Jacek Strzałkowski.

Obowiązki w zakresie terminowości, wymienione w ustawie i rozporządzeniu ministra infrastruktury, dotyczą tylko operatora publicznego, jakim jest Poczta Polska.

Poprawie jakości usług pocztowych, w tym terminowości doręczeń, ma służyć wdrażana obecnie koncepcja pocztowego systemu logistycznego na lata 2007-2015.

- Nowy model logistyki pocztowej został tak zaprojektowany, aby Poczta Polska mogła znacznie poprawić wskaźniki terminowości doręczania przesyłek - mówi Zbigniew Baranowski. Nie ulega wątpliwości, że pozwoli to również na usprawnienie wymiany pocztowej i zwiększy bezpieczeństwo przesyłek, a więc wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług - dodaje rzecznik poczty.

79,94 proc. przesyłek priorytetowych doręczanych jest we właściwym terminie

Podstawa prawna

• Załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury z 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. nr 5, poz. 34 z późn. zm.).