Trybunał uznał, że nowelizacja nie narusza zasad działania prawa wstecz ani zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionych przez niego przepisów. Zdanie odrębne od wyroku złożyło czworo sędziów.

Prezydent RP zaskarżył przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, a także o służbie funkcjonariuszy SKW i SWW do Trybunału . W imieniu Prezydenta minister Andrzej Duda  wyjaśniał:

- Ustawa z 25 lipca 2008 roku wprowadza nowy typ przyjmowania do służby wywiadu. Różnicuje sytuację żołnierzy zlikwidowanych zawodowych służb wojskowych ze służbami wywiadu. Otrzymali oni jednak poważne uprawnienia ingerujące w prawa i wolności obywatelskie, takie jak: np. tajna kontrola rozmów i korespondencji, nagrywanie i filmowanie i inne działania operacyjne. Jest to zdaniem Prezydenta nieuzasadniona prawnie przewaga interesu publicznego nad interesem indywidualnym – mówił w Trybunale min. Duda.- Ponadto ustawa wprowadziła przepisy działające z mocą  wsteczną od 1 lipca 2008 r., co jest uzasadnione tylko w wyjątkowych wypadkach, nie zaś wtedy, gdy godzi to w podmiotowe prawa obywatelskie – podkreślił min. Duda.

Drugi zarzut dotyczył przyjmowania do służby wywiadu wojskowego żołnierzy zweryfikowanych i niezweryfikowanych przez Komisję, którą rozwiązano 30 czerwca 2008 roku, na podobnych zasadach, choć wielu żołnierzy byłych służb PRL mogło złożyć nieprawdziwe oświadczenia. A tego dziś nie można sprawdzić.

Zastępca prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski stwierdził, że ustawa jest zgodna z konstytucyjną zasada równości i zaufania obywatela do państwa. Celem jej było uporządkowanie stanu prawnego. Przedstawiciel Sejmu także podtrzymał te argumenty:

- Osoby weryfikowane przez Komisję były w stanie zawieszenia przez dwa lata i nie mogły podjąć pracy, gdyż kontrola złożonych przez nich oświadczeń o przebiegu służby trwała zbyt długo.- twierdził poseł Grzegorz Karpiński.

Skutki wydanego orzeczenia TK nie przeszkodzą w dalszej rekrutacji do tych służb – powiedział płk. Mariusz Tomaszewski, przedstawiciel ministra obrony.

Sprawa dotyczy 774 niezweryfikowanych żołnierzy WSI, którzy złożyli oświadczenia o pełnionej służbie w organach wywiadu PRL. Komisja Weryfikacyjna zdążyła przez dwa lata  sprawdzić tylko połowę oświadczeń, składanych przez funkcjonariuszy WSI, a było ich ok. tysiąca, w tym 173 oświadczenia nieprawdziwe.

Sygn. akt Kp 2/08