Pisma sądowe będą doręczane przez pocztę, osoby zatrudnione w sądzie, komornika, a nawet przez specjalnie w tym celu utworzoną służbę doręczeniową - przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, którym po uzgodnieniach międzyresortowych wkrótce zajmie się rząd. Służbę doręczeniową utworzy prezes sądu za zgodą ministra sprawiedliwości lub tenże po zasięgnięciu opinii prezesa sądu.

Doręczeń będzie mógł dokonywać również inny uprawniony podmiot zajmujący się dostarczaniem korespondencji, który będzie taką działalność prowadził po zniesieniu monopolu Poczty Polskiej.

Awizowanie przesyłki sądowej

Projekt doprecyzowuje tryb awizowania przesyłki, gdy nie można jej doręczyć w sposób właściwy lub zastępczy.

Pismo przesłane pocztą będzie składane w placówce pocztowej operatora publicznego, a doręczone w inny sposób w urzędzie gminy. Natomiast zawiadomienie o tym ma być umieszczone w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej. Będzie ono zawierało informację o tym, gdzie i kiedy zostało pozostawione pismo, oraz pouczenie, że należy je odebrać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia zawiadomienia. Gdyby ten termin bezskutecznie upłynął, wówczas zawiadomienie zostanie pozostawione ponownie.

Zdarza się, że adresat odmawia przyjęcia pisma. Przewiduje się, że w takim przypadku doręczenie zostanie uznane za dokonane i nastąpi zwrot pisma do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.

Pełnomocnik zastąpi pocztę

Natomiast strony, które są reprezentowane przez adwokata, radcę prawnego albo rzecznika patentowego, będą miały obowiązek doręczać sobie bezpośrednio nawzajem odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu ma być dołączany dowód doręczenia jego odpisu albo dowodu wysłania przesyłką poleconą. Pisma bez tego załącznika zostaną zwrócone bez wzywania do usunięcia tego braku.

- Do tej pory w sprawach cywilnych istniała fakultatywna forma doręczania wzajemnie sobie pism między adwokatami i radcami prawnymi reprezentującymi strony - tłumaczy radca prawny Helena Markowska w Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Natomiast projekt nakłada na profesjonalnych pełnomocników taki obowiązek, a w dodatku rozszerza go również na strony reprezentowane przez rzeczników patentowych - dodaje Helena Markowska.

Projekt przewiduje, że w takiej formie nie będą mogły być jednak doręczane pozwy wzajemne, apelacje, skargi kasacyjne, zażalenia, sprzeciwy od wyroku zaocznego, sprzeciwy i zarzuty od nakazu zapłaty, wnioski o zabezpieczenie powództwa, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Pisma te w dalszym ciągu będą składane w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.