Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Przewiduje on wyeliminowanie niezgodnych z konstytucją zapisów dotyczących odrzucenia przez sąd II instancji i Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej, która nie spełnia wymagań bez wzywania do uzupełnienia braków.

Zaproponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania rozwiązań do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2008 r. (sygn. akt SK 40/07), który orzekł o niekonstytucyjności niektórych przepisów kodeksu cywilnego regulujących tę sprawę i nakazał wyeliminowanie ich z obrotu prawnego. Chodzi tu o regulacje, które nakazywały sądowi II instancji i Sądowi Najwyższemu odrzucenie skargi kasacyjnej bez wzywania do uzupełnienia braków.

Natomiast projekt przewiduje, że w skardze kasacyjnej należy oznaczyć orzeczenie, od którego jest wniesiona, oraz wskazać, czy zostaje zaskarżone w całości czy tylko w części.

Przytacza się też podstawy kasacyjne wraz z uzasadnieniem oraz zamieszcza wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia oraz wniosek o przyjęcie do rozpoznania wraz z uzasadnieniem, a w sprawach majątkowych dodatkowo określa wartość przedmiotu zaskarżenia.

Projekt przewiduje, że do skargi kasacyjnej należy dołączyć dwa odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego i dla prokuratora generalnego, pod warunkiem że to nie on wnosi skargę. Gdyby skarga nie spełniała tych wszystkich wymogów, to przewodniczący w sądzie II instancji będzie wzywał skarżącego do usunięcia braków w ciągu tygodnia pod rygorem jej odrzucenia.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.