Rejestr będzie składał się z dwóch oddzielnych baz danych: rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego.

Do pierwszej w ramach ustawowych uprawnień będą miały dostęp organy państwowe i samorządowe, a także placówki oświatowo-wychowawcze oraz organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Umieszczenie danych sprawcy w tej bazie będzie następowało z urzędu, jako następstwo prawomocnego skazania.

Drugi z rejestrów będzie dostępny powszechnie i bez ograniczeń na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Obejmie on sprawców, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na szkodę małoletniego poniżej 15 roku życia lub którzy popełnili przestępstwo na tle seksualnym w warunkach recydywy.

Ustawa przewiduje także określenie miejsc szczególnego zagrożenia poprzez wprowadzenie publicznie dostępnej policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Ma być ona udostępniana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

PS/źródło: MS